Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 318-93
(111)  Číslo ochrannej známky  172702 
(151)  Dátum zápisu  08.09.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.03.2013 
(210)  Číslo prihlášky  318-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.03.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.11.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky a prísady. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RHINOCORT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH; Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.11.1994 11/1994 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2001 12/2001 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.08.2017 8/2017 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 318-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2001 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.03.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2017 27,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 318-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 26.03.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 21.04.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.1993 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.01.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.02.1994 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 17.02.1994 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.11.1995 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.11.1995 Typ Platba
p.na dodatok 09.05.1996 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2001 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2001 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.03.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.02.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.03.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.03.2017 Typ Doručené
Doklad o prevode 13.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2017 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.10.2022 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 318-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Astra Aktiebolag
Astra Aktiebolag
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2001 AstraZeneca AB AstraZeneca AB
2 Prevod majiteľa 19.06.2017 CILAG GMBH INTERNATIONAL AstraZeneca AB
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.06.2017 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
5 Prevod majiteľa 27.10.2022 JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH CILAG GMBH INTERNATIONAL
6 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku