Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3174-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  202376 
(151)  Dátum zápisu  14.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3174-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté počítačové programy; počítačový softvér.
41 - Školenia a súvisiace konzultačné služby.
42 - Počítačové programovanie; tvorba špecializovaného softvéru; inštalácia a aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; vypracovanie projektovej dokumentácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PipeMan 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ttc, s.r.o.; Piaristická 2, 949 01 SK-949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Cyrilova 490/5, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  802198 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  14. 04. 2003 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; AZ; BX; BY; CN; CZ; DE; DK; DZ; FR; GB; GE; HU; KZ; PL; PT; RO; RU; TR; UA; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 1/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 7/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 11.09.2003 9/2003 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.07.2009 7/2009 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2014 8/2014 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 3174-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2002 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.11.2002 2 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.05.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2012 133,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 22.04.2014 17,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.04.2014 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2022 66,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3174-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
Plná moc 05.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 05.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.11.2002 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.11.2002 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 04.12.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 06.12.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 23.04.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 23.04.2003 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 02.05.2003 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 12.06.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.06.2003 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 10.12.2003 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 11.02.2004 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 12.05.2004 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 20.07.2004 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 23.03.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 23.03.2009 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2009 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.05.2009 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.05.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 07.05.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 24.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 20.03.2014 Typ Doručené
Plná moc 20.03.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 20.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2014 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.04.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 08.07.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 11.07.2014 Typ Doručené
List z OMPI 19.03.2015 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 02.07.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 13.07.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 23.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3174-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.05.2009 CSE-CONTROLS, s. r. o. ttc, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2014 ttc, s.r.o. CSE-CONTROLS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku