Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3170-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3170-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.12.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  30.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Diétny chlieb na lekárske použitie; diétne pekárske a cukrárske výrobky na lekárske použite; diétne cukrovinky na lekárske použitie; diétne obilninové, kukuričné, strukovinové potraviny a ich zmesi na lekárske použitie; diétne cestoviny a cereálne potraviny na lekárske použitie.,
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Chlieb; nekysnutý chlieb; pečivo (rožky); sendviče; pekárske a cukrárske výrobky; cukrovinky; jemné pečivárske výrobky; trvanlivé pečivo; sucháre; sušienky; biskvity; keksy; oblátky; zákusky; hotové jedlá pozostávajúce prevažne z múky; slané pečivo (krekery); perníky, medovníky; cestá na koláče; pirohy (cestoviny); pirôžky s mäsovou náplňou; pizza; palacinky; pralinky; torty; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; ovocné želé (cukrovinky); marcipán; pudingy; cukrovinkové cukrárske ozdoby; obilninové výrobky; zmrzliny; ovsené vločky; obilninové vločky; obilninové lupienky; müsli; obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; kukuričné vločky; strúhanka; cestoviny; rezance.,
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky (surové, nespracované); surové a nespracované zrná a semená; čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky.
35 - Maloobchodne a veľkoobchodne služby s pekárskymi a potravinárskymi výrobkami, s drogériovým tovarom, s odevmi, s obuvou, s textilom, s nábytkom, so strojárskymi výrobkami, s elektrotechnickými výrobkami, so železiarskym tovarom, s kuchynskými potrebami a športovými potrebami.
43 - Kaviarne, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.19, 25.05.99, 27.01.06, 27.05.01, 27.99.15, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá (RGB 254 209 3), červená (RGB 237 28 36) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KORUNA s.r.o.; Bytčianska 114, 010 03 Žilina 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 30.06.2022 12/2022 BA3M
 
POZ 3170-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2021 156,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3170-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 13.12.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.12.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.12.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 10.01.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.02.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 05.05.2022 Typ Odoslané
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 22.09.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 22.09.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 22.09.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 22.09.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 22.09.2022 Typ Doručené
Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 22.09.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 3170-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku