Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3167-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  258281 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3167-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.12.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Diétne cukrovinky na liečebné použitie; diétne potravinové doplnky; minerálne výživové doplnky; vitamínové prípravky; výživové doplnky; diétne doplnky stravy; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; nutrične obohatené nápoje na lekárske použitie; liečivé nápoje; homogenizované potraviny na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá.
30 - Bezlepkové pekárske výrobky; ryža; cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo; cukrovinky; sušienky; piškóty; sucháre; pufovaná ryža; ochutená pufovaná ryža; pufovaná pohánka; pufované pšeno; pufovaná kukurica; pražená kukurica; mletá kukurica; kukuričné lupienky; spracovaný ovos; ovsené vločky; obilninové chrumky; raňajkové cereálie; müsli; obilninové kaše; instantné kaše; perníky; múčne zmesi na pečenie; múčne zmesi na knedle, knedličky a buchty; instantná káva; náhradky instantnej kávy.
32 - Nápoje na báze obilnín, iné ako náhradky mlieka; iontové nápoje.
35 - Reklama; marketing; obchodný manažment; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 30 a 32 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu vo vzťahu k tovarom uvedeným v triedach 5, 30 a 32 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.07.11, 26.02.24, 26.02.19, 27.05.24, 26.04.98, 26.04.22, 05.07.02, 05.11.11, 29.01.07, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Hnedá. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KÁVOVINY akciová společnost; Jana Palacha 515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 3167-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2021 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3167-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.12.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.12.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.02.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 28.03.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 12.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 3167-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku