Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3160-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  213326 
(151)  Dátum zápisu  24.03.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3160-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.06.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Zmenárenské služby, poisťovníctvo a peňažné služby, vydávanie cestovných šekov, ubytovacie kancelárie (byty, miestnosti), vydávanie cestovných šekov a kreditných kariet, lízing, správa a prenájom budov a bytov, bytových i nebytových priestorov, poradenstvo v uvedených službách.
39 - Služby cestovnej kancelárie, a to organizovanie zájazdov a výletov, turistických prehliadok, rezervácie miest, okružných plavieb, organizovanie tematických zájazdov, najmä kultúrnych, športových, študijných, pobytových, poznávacích s komplexným programom, informácie o doprave, doprava pozemná autobusová, automobilová i železničná, lodná vrátane trajektov, letecká vrátane jej sprostredkovania, preprava osôb, preprava batožiny a nákladov vrátane ich skladovania, poskytovanie sprievodcovských služieb, doručovanie novín, kníh a časopisov, poradenstvo v uvedených službách.
41 - Zábavná, športová a kultúrna činnosť ako organizácia spoločenských, športových, turistických, ekologických a kultúrnych akcií a slávností, organizovanie športového výcviku, rezervácia vstupeniek.
43 - Ubytovanie a stravovanie vrátane hotelierskych služieb, zaisťovanie, sprostredkovanie a rezervácia ubytovania a stravovania i prostredníctvom siete internet, poradenstvo v uvedených službách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.03.23, 26.01.16, 26.01.24, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r. o.; Petrská 23, 110 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.06.2006 6/2006 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2013 6/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3160-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2002 3 800,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.12.2004 800,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.05.2005 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.07.2005 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2005 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2012 149,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.02.2013 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3160-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 04.11.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.11.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 22.11.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.12.2002 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.01.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 21.01.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.02.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.03.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 14.05.2004 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.11.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na doplnenie podania námietok 11.11.2004 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 30.12.2004 Typ Platba
Plná moc 05.01.2005 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 14.01.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.03.2005 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.05.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.05.2005 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2005 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 16.09.2005 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2005 Typ Platba
konečné predĺženie lehoty 21.09.2005 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 21.11.2005 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.11.2005 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 30.11.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 30.01.2006 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 08.02.2006 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 15.03.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.03.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.11.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.12.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 15.01.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.01.2013 Typ Doručené
Plná moc 30.01.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.01.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 04.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3160-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.03.2013 MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r. o. MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.11.2022 Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku