Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 316-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241409 
(151)  Dátum zápisu  14.12.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  316-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.02.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potraviny pre dojčatá; dietetické potraviny upravené pre malé deti na lekárske použitie; dietetické doplnky pre malé deti na lekárske použitie; dietetické nápoje pre deti na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie.
29 - Spracované ovocie; varené ovocie; dusené ovocie; zavárané ovocie; ovocné kompóty; ovocné pasty; ovocné peny; ovocné pyré; ovocné dezerty; ovocné chuťovky; ovocné rôsoly; ovocná dreň; ovocné šťavy na varenie; konzervované ovocie; ovocné džemy; hotové ovocné výrobky; spracovaná zelenina; konzervovaná zelenina; varená zelenina; dusená zelenina; nakladaná zelenina; zeleninové pasty; zeleninové peny; zeleninové pyré; hotové zeleninové výrobky; zeleninové šťavy na varenie; polievky; polievkové zmesi (mrazená zelenina); konzervované polievky; polievkové koncentráty; zavárané mäso; varené mäso; konzervované mäso; hotové jedlá z mäsa; spracované mäsové výrobky; spracované ryby; jedlá z rýb; konzervované ryby; varené ryby; zavárané ryby; jogurty; ochutené jogurty; jogurtové dezerty; jogurty s príchuťou ovocia; tvaroh; ochutený tvaroh; tvarohové dezerty; tvaroh s príchuťou ovocia; všetky uvedené tovary okrem zemiakov a výrobkov zo zemiakov.
32 - Zeleninové šťavy (nápoje); zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s príchuťou zeleniny; nealkoholické nápoje so zeleninovou príchuťou; ovocné šťavy (nápoje); ovocné nektáre; ovocné nápoje; nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OVKO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.02.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2015 9/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2016 2/2016 FG3M
 
POZ 316-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 316-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.02.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 13.02.2015 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2015 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.04.2015 Typ Odoslané
4 výsledok rešerše 21.04.2015 Typ Interné listy
5 Odpoveď na správu úradu 13.05.2015 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.05.2015 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 09.07.2015 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.01.2016 Typ Odoslané
8 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Typ Doručené
9a Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 27.04.2016 Typ Odoslané
11 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
POZ 316-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková Edita Ing., Litváková a spol., patentová a známková kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku