Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3157-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205636 
(151)  Dátum zápisu  08.03.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3157-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  CTM 002879492 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2002 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  EM 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 08, 09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Valce na uskladnenie plynu, rozdeľovače plynov, kovové pojazdné rámy na uloženie a prepravu valcov na uskladnenie plynov, tesniace uzávery kovové.
08 - Zariadenie na zváranie v tejto triede.
09 - Zariadenie na zváranie v tejto triede, regulátory tlaku plynu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FAST PARTS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Air Products and Chemicals, Inc.; 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18195-1501; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš - ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 3157-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.10.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3157-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 10.12.2002 Typ Odoslané
Plná moc 23.12.2002 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 04.02.2003 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 07.02.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 14.08.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.08.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.09.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 26.09.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.10.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.10.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 27.11.2012 Typ Odoslané
Plná moc 28.11.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3157-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku