Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 315-2012
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  315-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Víno. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PIVNIČNÉ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FERGAM s.r.o.; Slavkovská 73/2019, 060 01 Kežmarok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová kancelária, Rzymanová Kamila, Ing.; Ul. mládeže 2354/32, 058 01 Poprad; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 315-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.03.2012 99,50 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 315-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.02.2012 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.03.2012 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 13.03.2012 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 14.03.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 14.03.2012 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.03.2012 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 02.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 02.05.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 02.05.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.05.2012 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 19.06.2012 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 22.06.2012 Typ Odoslané
Oznámenie o dočasnom stave MOZ 22.10.2012 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.10.2012 Typ Odoslané
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 12.11.2012 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 17.01.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 27.02.2014 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 20.03.2014 Typ Doručené
POZ 315-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku