Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 315-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  202613 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  315-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.02.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, hlavne reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch.
36 - Realitné kancelárie; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, finančný lízing, predaj na splátky.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, balenie tovaru, dovoz, doprava; doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby; skladovanie.
42 - Návrhy a grafické služby každého druhu, grafický dizajn. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Avion shopping 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ingka Centres Holding B/V; Bargelaan 20, 2333CT Leiden; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 1/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 7/2003 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2003 12/2003 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2003 12/2003 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.08.2005 8/2005 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 29.03.2023 6/2023 TC3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 29.03.2023 6/2023 TC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 29.03.2023 6/2023 TC3M
10 Zmeny v údajoch o majiteľoch 29.03.2023 6/2023 TC3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 29.03.2023 6/2023 PC3M
12 Obnovené ochranné známky 29.03.2023 6/2023 ND3M
 
POZ 315-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2002 3 800,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2002 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2003 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2003 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2005 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.02.2012 149,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.08.2022 206,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.12.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2023 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 315-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.02.2002 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.02.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2002 Typ Platba
Plná moc 07.06.2002 Typ Doručené
Doklad o prevode 07.06.2002 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2002 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.09.2002 Typ Platba
Plná moc 26.09.2002 Typ Doručené
Avízo o platbe 26.09.2002 Typ Doručené
Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 02.10.2002 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.10.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2003 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2003 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2003 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 24.06.2003 Typ Odoslané
Avízo o platbe 07.07.2003 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 25.08.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2005 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.05.2005 Typ Doručené
Plná moc 27.05.2005 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.01.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.02.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 03.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.08.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.10.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 21.10.2022 Typ Odoslané
prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 21.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.12.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.12.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.12.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2023 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2023 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2023 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2023 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2023 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2023 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 20.02.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.02.2023 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.02.2023 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.02.2023 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.02.2023 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.02.2023 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.02.2023 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.02.2023 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.02.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.03.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.03.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.03.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.03.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.03.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.03.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.03.2023 Typ Odoslané
POZ 315-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.10.2002 IKEA Bratislava spol. s r. o. CREATIVE STUDIO, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.06.2003 IKEA Bratislava spol. s r. o. IKEA Bratislava spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 17.09.2003 IKEA Bratislava, s. r. o. IKEA Bratislava spol. s r. o.
Inter IKEA Centre Slovensko, s. r. o.
4 Prevod majiteľa 10.06.2005 Inter IKEA Centre Development A/S IKEA Bratislava, s. r. o.
Inter IKEA Centre Slovensko, s. r. o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 10.06.2005 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.03.2023 INTER IKEA CENTRE GROUP A/S Inter IKEA Centre Development A/S
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.03.2023 IKEA CENTRES A/S INTER IKEA CENTRE GROUP A/S
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.03.2023 INGKA CENTRES A/S IKEA CENTRES A/S
9 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.03.2023 Ingka Centres ApS INGKA CENTRES A/S
10 Prevod majiteľa 02.03.2023 Ingka Centres Holding B/V Ingka Centres ApS
11 Zápis alebo zmena zástupcu 02.03.2023 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku