Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 315-2002
(111)  Trademark Number  202613 
(151)  Registration Date  15.04.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.02.2012 
(210)  Application Number  315-2002 
(220)  Application Date  06.02.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.01.2003 
(450)  Publication of Registration Date  01.07.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 39, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, hlavne reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch.
36 - Realitné kancelárie; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, finančný lízing, predaj na splátky.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, balenie tovaru, dovoz, doprava; doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby; skladovanie.
42 - Návrhy a grafické služby každého druhu, grafický dizajn. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Avion shopping 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Inter IKEA Centre Development A/S; Kastruplundgade 22, 2770 Kastrup; DK 
(740)  Attorney(s)  Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka; Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.02.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 1/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 7/2003 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2003 12/2003 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2003 12/2003 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.08.2005 8/2005 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
 
POZ 315-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2002 3 800,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2002 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2003 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2003 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2005 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.02.2012 149,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.08.2022 206,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.12.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 315-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.02.2002 Type Delivered
Plná moc 11.02.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2002 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.02.2002 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2002 Type Payment
Plná moc 07.06.2002 Type Delivered
Doklad o prevode 07.06.2002 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2002 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.09.2002 Type Payment
Plná moc 26.09.2002 Type Delivered
Avízo o platbe 26.09.2002 Type Delivered
Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 02.10.2002 Type Sent document
výsledok rešerše 02.10.2002 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2002 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2003 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2003 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2003 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2003 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 24.06.2003 Type Sent document
Avízo o platbe 07.07.2003 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 25.08.2003 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2003 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2005 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 27.05.2005 Type Delivered
Plná moc 27.05.2005 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2005 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2005 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.12.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.01.2012 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.02.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.08.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.08.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 03.08.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.08.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.08.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.08.2022 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.10.2022 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 21.10.2022 Type Sent document
prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 21.10.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.11.2022 Type Delivered
Plná moc 22.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.12.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.12.2022 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.12.2022 Type Sent document
POZ 315-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 02.10.2002 IKEA Bratislava spol. s r. o. CREATIVE STUDIO, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.06.2003 IKEA Bratislava spol. s r. o. IKEA Bratislava spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 17.09.2003 IKEA Bratislava, s. r. o. IKEA Bratislava spol. s r. o.
Inter IKEA Centre Slovensko, s. r. o.
4 Prevod majiteľa 10.06.2005 Inter IKEA Centre Development A/S IKEA Bratislava, s. r. o.
Inter IKEA Centre Slovensko, s. r. o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 10.06.2005 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku