Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3137-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202240 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3137-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode, merchandising (maršandíza), franchising (franšíza), automatizované spracovanie dát, pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových, alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj na využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov a pod., služby na internete súvisiace s televíznym vysielaním, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná kancelária, poskytovanie informačných služieb prostredníctvom počítačov v súvislosti s televíznym vysielaním, televízne spravodajstvo.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov (ako služba), tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov (ako služba), agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne, alebo vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo výchovy, alebo vzdelávania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Rady ptáka Loskutáka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TV Nova s.r.o.; Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 6/2003 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2011 11/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2021 22/2021 TC3M
6 Zmeny v zozname tovarov a služieb 07.12.2021 23/2021 XD3M
7 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 3137-2001
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2001 4 100,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.08.2011 165,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2021 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3137-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.10.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.10.2001 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.10.2001 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.11.2001 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2001 Typ Platba
5 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 12.12.2001 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.02.2002 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.02.2002 Typ Doručené
8 Plná moc 28.03.2002 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 12.08.2002 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 16.08.2002 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 19.08.2002 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2011 Typ Platba
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2011 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.10.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
20a Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2021 Typ Odoslané
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.11.2021 Typ Odoslané
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2021 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 3137-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.09.2011 CET 21, spol. s.r.o. CET 21 spol. s r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.11.2021 TV Nova s.r.o. CET 21, spol. s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku