Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3137-2001
(111)  Trademark Number  202240 
(151)  Registration Date  05.03.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  24.10.2021 
(210)  Application Number  3137-2001 
(220)  Application Date  24.10.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.12.2002 
(450)  Publication of Registration Date  03.06.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, informačných produktov reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode, merchandising (maršandíza), franchising (franšíza), automatizované spracovanie dát, pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových, alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj na využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov a pod., služby na internete súvisiace s televíznym vysielaním, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná kancelária, poskytovanie informačných služieb prostredníctvom počítačov v súvislosti s televíznym vysielaním, televízne spravodajstvo.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov (ako služba), tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov (ako služba), agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne, alebo vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo výchovy, alebo vzdelávania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Rady ptáka Loskutáka 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TV Nova s.r.o.; Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5; CZ 
(740)  Attorney(s)  Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 2263/15, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 6/2003 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2011 11/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2021 22/2021 TC3M
6 Zmeny v zozname tovarov a služieb 07.12.2021 23/2021 XD3M
7 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 3137-2001
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2001 4 100,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.08.2011 165,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2021 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3137-2001
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.10.2001 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.10.2001 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.10.2001 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.11.2001 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2001 Type Payment
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 12.12.2001 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.02.2002 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.02.2002 Type Delivered
Plná moc 28.03.2002 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 12.08.2002 Type Delivered
výsledok rešerše 16.08.2002 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 19.08.2002 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.08.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2011 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.10.2021 Type Delivered
Sprievodný list 19.10.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 19.10.2021 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za obnovu 02.11.2021 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2021 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2021 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Type Sent document
POZ 3137-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.09.2011 CET 21, spol. s.r.o. CET 21 spol. s r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.11.2021 TV Nova s.r.o. CET 21, spol. s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku