Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 313-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  313-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.02.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 41, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné analýzy, prieskum a informačné služby, obchodné sprostredkovateľské služby a informácie pre spotrebiteľov, pomoc v obchodnej a podnikateľskej činnosti, manažment a administratívne služby, reklama, marketing a propagačné služby, reklamné, marketingové a propagačné služby, agentúrne služby zamerané na propagáciu športových osobností, agentúry pre prácu s verejnosťou, aktualizácia reklamných informácií v počítačovej databáze, aktualizácia reklamných materiálov, asistencia manažmentu v oblasti podpory obchodnej činnosti, asistencia pre vedenie v obchodných podnikoch ohľadom reklamy, bannerová reklama, digitálne reklamné služby, elektronické obchodné služby, a to poskytovanie informácií o výrobkoch prostredníctvom telekomunikačných sietí na reklamné a predajné účely, elektronické publikovanie tlačovín na reklamné účely, event marketing (získavanie zákazníkov usporadúvaním akcií), filmová reklama, finančné mar keting, grafická úprava na reklamné účely, indexovanie webových stránok pre komerčné alebo reklamné účely, konzultácie pre styk s verejnosťou, konzultácie v odbore styku s verejnosťou, konzultácie týkajúce sa stykom s verejnosťou, lobovanie komerčné, obchodné lobistické služby, pomoc pri vedení obchodných podnikov ohľadom styku s verejnosťou, poradenské služby ohľadom styku s verejnosťou, poradenstvo pre styk s verejnosťou, poradenstvo týkajúce sa komunikačných stratégií v oblasti vzťahov s verejnosťou, poradenstvo týkajúce sa vzťahov s verejnosťou, vykonávanie štúdií v oblasti styku s verejnosťou, štúdie o prácu s verejnosťou, štúdie o styku s verejnosťou, štúdie v odbore styku s verejnosťou, služby predvádzanie výrobkov a vystavovanie tovaru, aranžovanie výkladných skríň, aranžovanie výkladov, aranžovanie výkladov, expozičné služby zamerané na obchodné propagáciu výrobkov, organizácie a riadenia prezenta ce výrobkov, organizovanie expozícií pre komerčné účely,; organizovanie expozícií na obchodné účely, organizovanie expozícií pre reklamné účely, organizovanie predvádzacích akcií pre komerčné účely, organizovanie predvádzacích akcií na obchodné účely, organizovanie predvádzacích akcií na reklamné účely, predvádzanie výrobkov, predvádzanie tovaru, predvádzanie tovaru na reklamné účely, prezentácia finančných produktov v oznamovacích prostriedkoch, na účely maloobchodného predaja, prezentácie fotografického vybavenia (na reklamné účely), prezentácia výrobkov prostredníctvom médií všetkého pre maloobchodné účely, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu, prezentácia tovaru a služieb elektronickou cestou, aj v rámci služieb takzvaného telenákupu a homeshoppingu , prezentácia tovaru a služieb, príprava a prezentácia audiovizuálnych ukážok na reklamné účely, služby obchodných výstav a veľtrhov, služby vzťahov s verejnosťou (publi c relations), obchodné predvádzacie akcie (organizovanie -), organizácia a usporadúvanie veľtrhov na komerčné alebo reklamné účely, organizácie módnych prehliadok na reklamné účely, organizácia obchodných a podnikateľských výstav, organizácia obchodných veľtrhov, organizácia výstav a veľtrhov pre obchodné a reklamné účely, organizovanie a vedenie výstav na účely obchodu, organizovanie a vedenie výstav na obchodné účely, organizovanie akcii pre komerčné a reklamné účely, organizovanie podujatí, výstav, predajných trhov a prehliadok pre obchodné, propagačné a reklamné účely, organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov a výstav, organizovanie komerčných alebo propagačných výstav, organizovanie akcií pre komerčné a propagačné účely, módne prehliadky na komerčné účely,; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie módnych prehliadok na obchodné účely, organizovanie predajných trhov pre obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav a podujatí na obchodné alebo reklamné účely, organizovanie výstav na obchodné účely, plánovanie a vedenie obchodných trhov, výstav a prezentácií k ekonomickým a reklamné účely, organizovanie a riadenie odborných veľtrhov, organizovanie a riadenie výstav na obchodné účely, organizovanie a vedenie obchodných prezentácií, organizovanie a vedenie umeleckých výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie a vedenie veľtrhov a výstav na reklamné účely, organizovanie a vedenie veľtrhov a výstav na obchodné účely, organizovanie veľtrhov pre obchodné a reklamné účely, organizovanie veľtrhov v oblasti automobilového priemyslu, organizovanie virtuálnych výstavných veľtrhov online, organizovanie výstav kvetov a rastlín pre obchodu i alebo reklamné účely, vernostné, stimulačné a bonusové programy, marketing tovaru a služieb druhých prostredníctvom distribúcie kupónov, organizácie a manažment obchodných motivačných a vernostných programov, organizácie, obsluha a sledovanie vernostných programov pre zákazníkov, organizácie, prevádzkovanie a kontrola predaja a propagačných motivačných programov , organizácia zákazníckych vernostných programov pre komerčné, propagačné alebo reklamné účely, organizačné konzultácie týkajúce sa vernostných programov pre zákazníkov,; organizovanie a riadenie zákazníckych vernostných programov, organizovanie, prevádzkovanie a dohľad nad motivačným systémom, organizovanie, prevádzkovanie a kontrola motivačných programov, organizovanie, prevádzkovanie a kontrola motivačných systémov, organizovanie, prevádzkovanie a dohľad nad podnetov programy, organizovanie, prevádzkovanie a kontrola vernostných a motivačných programov , organizovanie, prevádzkovanie a kontrola zákazníckych vernostných programov, podpora predaja prostredníctvom zákazníckych vernostných programov, podpora predaja tovaru a služieb tretích osôb udeľovaním nákupných bodov za používanie kreditných kariet, propagácie predaja pre tretie osoby poskytovaná prostredníctvom distribúcie a správy kariet pre zvýhodnené užívateľov, propagácia tovaru a služieb druhých prostredníctvom riadenia predajných a propagačných motivačných programov zahŕňajúcich obchodné známky, riadenie odberateľských vzťahov (eus tomer relationship management), riadenie vernostných programov zahrnuté zľavy alebo stimuly, služby v oblasti správy vernostných kariet, služby vernostných programov, služby zákazníckeho klubu pre komerčné, propagačné a / alebo reklamné účely, správa hotelových stimulačných programov iných subjektov, správa predajných a propagačných motivačných programov , správa programov stimulov na podporu predaja, správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej preprave, správa zľavového programu, ktorý umožňuje účastníkom získavať zľavy na tovary a služby prostredníctvom členské zľavové karty, riadenie vernostných a motivačných programov, riadenie vernostných programov, na základe nákupných kupónov, poskytovanie priestor, času a médií pre reklamu, bilboardy reklamné (prenájom -), lízing reklamných billboardov, poskytovanie a prenajímania reklamného priestoru na internete, poskytovanie informatizovaných reklamných služieb, poskytovanie priestoru na webových stránkach k reklame na výrobky a služby, poskytovanie reklamného priestoru v periodikách, novinách a časopisoch,; poskytovanie reklamného priestoru elektronickými prostriedkami a globálnymi informačnými sieťami, poskytovanie reklamného priestoru elektronickými prostriedkami a celosvetovými informačnými sieťami, poskytovanie reklamného priestoru v elektronických médiách, poskytovanie reklamného priestoru na celosvetovej počítačovej sieti, poskytovanie reklamného priestoru, prenájom billboardov (reklamných plôch), prenájom digitálnych billboardov, prenájom miest / plôch pre reklamu, prenájom plagátových plôch, prenájom reklamnej plochy vo vlakoch, prenájom reklamnej plochy na letákoch, prenájom reklamnej plochy na železničnom zariadení, prenájom reklamných plôch a reklamného materiálu, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prenájom reklamného času v kinách, prenájom reklamného priestoru na webových stránkach, prenájom reklamného priestoru on-line, prenájom reklamného priestoru na internete na účely m inzercia pracovných miest, prenájom reklamného priestoru na Internete, reklamný priestor na Internete (prenájom -), zabezpečovanie reklamného priestoru v novinách, rozširovanie reklamných marketingových a propagačných materiálov, distribúcia a šírenie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačených materiálov, vzoriek), distribúcia letákov, brožúr, tlačovín a vzoriek na reklamné účely, distribúcia propagačných materiálov, distribúcia propagačných materiálov, predovšetkým letákov, prospektov, brožúr a vzoriek, najmä pre katalógový zásielkový predaj, zahraničné alebo nie, distribúcia propagačného materiálu, distribúcia prospektov a reklamných vzoriek, distribúcia prospektov a vzoriek, distribúcie reklám a komerčných oznámenia, distribúcia reklamné korešpondencie a reklamných príloh pravidelných vydanie, distribúcia reklamných brožúr, distribúcia reklamných inzerátov,; distribúcie reklamných letákov, distribúcia reklamných materiálov poštou, distribúcia reklamných materiálov (letákov, prospektov, brožúr, vzoriek, najmä pre zásielkové predaja podľa katalógu) zahraničná alebo nie, distribúcie reklamných materiálov, distribúcia reklamných textov, distribúcia tlačených propagačných materiálov poštou, distribúcia vzoriek, distribúcia vzoriek na reklamné účely, distribúcia tovaru na reklamné účely, podpora predaja tovaru a služieb tretích osôb prostredníctvom distribúcie tlačených materiálov a reklamných súťaží, priama poštová reklama, propagácia predaja tovaru a služieb tretích osôb cestou distribúcie tlačovín a propagačných súťaží, propagácia tovarov a služieb tretích osôb prostredníctvom distribúcie kariet na zľavy, globálnych počítačových sietí, maloobchodné služby v oblasti módnych doplnkov, maloobchodné služby v oblasti športových potrieb, maloobchodné služby v oblasti domácich elektrických zariadení, maloobchodné služby v oblasti príslušenstva k autám, maloobchodné služby v oblasti domácich elektronických zariadení, maloobchodné služby poskytované prostredníctvom katalógov týkajúce sa nealkoholických nápojov, maloobchodné služby poskytované prostredníctvom katalógov týkajúce sa alkoholickýc h nápojov (okrem piva), maloobchodné služby poskytované prostredníctvom katalógov týkajúce sa pív, maloobchodné služby poskytované prostredníctvom celosvetových počítačových sieti týkajúce sa pív, maloobchodné služby s hudobnými súbormi s možnosťou stiahnutia, maloobchodné služby spojené s predajom nábytku, maloobchodné služby týkajúce sa chytrých telefónov „ maloobchodné služby týkajúce sa chytrých hodiniek, maloobchodné služby týkajúce sa mobilných telefónov, maloobchodné služby týkajúce sa potravín poskytované prostredníctvom katalógov, maloobchodný predaj zbraní, maloobchodný predaj záznamovej techniky, administratívne služby v oblasti akciových plánov pre zamestnancov, administratívne spracovanie počítačových nákupných objednávok, administratívne spracovanie reklamácií v záručnej dobe, administratívne spracovávanie objednávok, administratívne spracovanie nákupných objednávok v rámci služieb poskytovaných zásielkovými spoločnosťami, agentúra na import a export výrobkov, agentúrne služby pre dovoz, agentúry pre dovoz a vývoz energií, agentúry na dovoz a vývoz tovaru, agentúry pre export a import, agentúry pre vývoz a dovoz, analýza cien, cenovej ponuky na tovary a služby, cenové porovnávanie, dodávanie alkoholických nápojov tretím osobám (nákup produktov pre j iné firmy), dodávateľské služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), dojednávanie dohôd týkajúcich sa predaja a nákupu tovaru, dovoz a vývoz (služby agentúry pre -), dovozné a vývozné kancelárie, cenové analýzy, elektronické spracovanie objednávok, hodnotenie na základe porovnávania cien ubytovania, informácie a konzultácie v oblasti zahraničného obchodu, infonnačné služby o obchodných metódach, komerčné informácie a rady pre spotrebiteľov (spotrebiteľská poradňa), konzultácie v oblasti predajných techník a predajných programov, nákup tovarov a služieb pre iné podniky, management pre priemyselné a obchodné podniky v oblasti ich zásobovania kancelárskymi potrebami, nákupné objednávky (administratívne spracovanie), noviny (zabezpečovanie predplatného pre tretie osoby), obchodné informácie a poradenstvo pre zákazníkov (zákaznícka poradňa),; obchodné informačné a poradenské služby pre spotrebiteľov so zameraním na kozmetiku, obchodné informačné a poradenské služby pre spotrebiteľov so zameraním na líčidlá, obchodná správa licencii na výrobky a služby pre tretie osoby, obchodné sprostredkovateľské služby týkajúce sa prepájanie potenciálnych súkromných investorov s podnikateľmi, ktorí potrebujú financovanie , obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti prepájania potenciálnych súkromných investorov s podnikateľmi, ktori potrebujú financovanie, objednávanie pre tretie strany, objednávkové služby (pre tretie strany), obstarávaní tovaru menom iných podnikov, on-line objednávkové služby odnášky jedlá z reštaurácií a jeho donášky, on -line objednávkové služby, outsourcingové služby na sprostredkovanie nákupu výrobkov pre tretie strany, počítačové objednávanie tovaru, počítačové on-line objednávky, organizovanie a vedenie predajných a klad ných funkcií týkajúcich sa dobytku, organizovanie a vedenie predajných akcií pre druhých týkajúcich sa hospodárskych zvierat a registrovaného a komerčného dobytka, organizovanie a vedenie predajných akcií týkajúcich sa hospodárskych zvierat, organizovanie podnikových prezentácií spojených s nákupom a predajom výrobkov, organizovanie prezentácií pre komerčné účely, organizovanie prezentácií na obchodné účely, poradenské a infonnačné služby ohľadom taríf, poradenské a konzultačné služby v oblasti zásobovania tovarom pre iné subjekty, poradenské služby ohľadom objednávania papierenského tovaru, poradenské služby ohľadom nákupu tovaru mene podniku, poradenské služby v oblasti sprostredkovania tovarov a služieb, poradenské služby súvisiace sa ku komerčným transakciám, poradenské služby zamerané na nákup tovaru v mene tretích osôb, poradenstvo ohľadom kalkulácie predajných objednávok, poradenstvo v oblasti výmennej ho obchodu, poskytovanie informácií ku spotrebným produktom, ktoré sa týkajú softvéru, poskytovanie infonnácií o spotrebnom tovare vzťahujúcich sa ku kozmetike,; poskytovanie informácií prostredníctvom Internetu ohľadom predaja automobilov, poskytovanie informácií spotrebiteľom v súvislosti s potravinami a nápojmi, poskytovanie informácií zákazníkom o výrobku, poskytovanie obchodného priestoru on-line pre nakupujúcich a predávajúci výrobkov a služieb, poskytovanie on-line trhového priestoru pre subjekty nakupujúci a predávajúci výrobky a pre subjekty požadujúce či ponúkajúce služby, poskytovanie on-line služieb týkajúcich sa porovnávajú ceny, poskytovanie poradenstva spotrebiteľom tým kozmetikou, poskytovanie poradenstva spotrebiteľom tým laptopy, poskytovanie poradenstva v súvislosti so spotrebnými výrobkami, poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti výrobkov a služieb , poskytovanie spotrebiteľského poradenstva vo vzťahu k softvéru poskytovanie spotrebiteľských infonnácií ohľadom laptopov, predplatné databázových služieb prostredníctvom komuni káciou, predplatné elektronického tlače, predplatné na balíček informačných médií, predplatné na televízny kanál, predplatné novín, príprava a organizovanie blších trhov, reklamné služby iných predajcov, umožňujúce zákazníkom si služby týchto predajcov pohodlne prezrieť a porovnať, zhromažďovanie licitačních ponúk,; zhromažďovanie rôznych poisťovacích služieb v prospech ostatných, aby si mohli zákazníci tieto služby pohodlne porovnať a nakupovať, zhromažďovanie rôznych telekomunikačných služieb v prospech ostatných, aby si mohli zákazníci tieto služby pohodlne porovnať a nakupovať, dohodnutie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie strany, rokovaní a uzatváraní obchodných transakcií pre tretie strany prostredníctvom telekomunikačných systémov, dojednávania predplatného na intemetové služby, dojednávania predplatného na balíky médií, dojednávania predplatného na telefónne služby, dojednávania predplatného na televízny kanál, dojednávania predplatného na elektronické časopisy, dojednávania predplatného na informačné balíčky, dojednávania predplatného na informačné médiá , dojednávanie zmlúv o nákupe a predaji pre tretie strany, dojednávania zmluvných obchodných služieb s tretími stranami, služby ag entury zamerané na export a import, služby automatického doobjednávání pre firmy, služby exportné agentúry, služby literárne agentúry spočívajúce vo vyjednávaní zmlúv, služby nákupných agentúr, služby obchodnej komory na podporu podnikania, služby obchodnej komory na podporu obchodu, služby obchodného sprostredkovania a poradenstva v obore predaja výrobkov a poskytovania služieb, služby porovnávanie cien energií, služby propagácia exportu, služby riadenia predaja,; služby prenájmu predajných automatov, služby v oblasti dovozu a vývozu, telefonické objednávkové služby pre tretie osoby, telemarketingové služby, veľkoobchodné objednávkové služby, vyjednávanie zmlúv s platcami zdravotného poistenia, vyjednávanie zmlúv týkajúcich sa nákupu a predaja výrobkov, administratívne služby spojené s premiestňovaním zamestnancov, divadelné castingovej agentúry, dočasné prideľovanie personálu, dočasné umiestňovanie zamestnancov, hľadanie a výber vedúcich pracovníkov, informačné a poradenské služby týkajúce sa zamestnania (nie poradenstvo o vzdelávaní a školení), informačné a poradenské služby v oblasti pro fešného rastu (nie poradenstvo o vzdelávaní a školení), informačné služby týkajúce sa zamestnania a možností budovania kariéry, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, konzultácie v oblasti personálneho manažmentu, konzultácie v oblasti prijímania zamestnan cov, konzultačné a poradenské služby týkajúce sa zamestnanosti, analýza zisku z podnikania, analýzy nákladov a výnosov, analýzy nákupných cien v oblasti likvidácie, odstraňovanie, recyklácia odpadu a manipulácie s odpadom, analýzy firemného rokovania, analýzy a oceňovanie podnikov, analýza riadenie obchodnej činnosti.
39 - Parkovanie a uskladnenie vozidiel, parkovisko a uskladnenie vozidiel, kotvisko, potrubné preprava a distribúcia a distribúcie prostredníctvom káblov, rozvážkovej služby, automatizované distribučné poradenské služby týkajúce sa dopravy, automatizované distribučné plánovanie týkajúce sa dopravy, automobilová doprava, charitatívnej služby, najmä poskytovanie dopravy, doprava a doručovanie tovaru, doprava dvojkolesovým motorovým vozidlám, doprava helikoptérou, doprava (informácie), doprava lanovkou, doprava obrnenými autami, doprava obrnenými vozidlami, doprava po železnici, doprava prúdovými lietadlami, informácie o prevádzke, informačné služby, ktoré sa týkajú prevádzky, informačné služby vzťahujúce sa k rýchlosti dopravy, informačnej služby súvisiace s cestovným poriadkom, letecká doprava, letecká doprava a preprava, letecká preprava, letecké a dopravné služby, letecké prepravné služby, ktorých súčasťou je bonusový program pre pravidelných cestujúcich, letiskové služby, riadenia lodí, pilotovanie, obsluha lietadiel, obsluhovanie stavidiel, odbavovanie leteckých cestujúcich, organizovanie dopravy a ciest, počítačové informácie o preprave, počítačové informačné služby v oblasti dopravy, poradenské služby týkajúce sa dopravy, poradenské služby v oblasti dopravy, poradenské služby týkajúce sa cestnej preprave, poradenstvo v oblasti dopravných služieb poskytovaných call centrami a horúcimi linkami, poradenstvo v oblasti leteckej dopravy, poskytovanie informácií o doprave a cestovaní prostredníctvom mobilných telekomunikačných prístrojov a zariadení, poskytovanie informácií o kotvenia, poskytovanie informácií o lete, poskytovanie informácií o letových poriadkoch, poskytovanie informácií o leteckej doprave,; poskytovanie informácií o motoristických trasách, poskytovanie informácií o odletoch lietadiel, poskytovanie informácii o príletoch lietadiel, poskytovanie informácií o cestnej doprave, poskytovanie informácií o stave ciest, poskytovanie informácií týkajúcich sa cestovného, poskytovanie informácii týkajúcich sa cestných dopravných podmienok, poskytovanie informácií týkajúcich sa poštových smerovacím číslam, poskytovanie letiskových informačných služieb v oblasti letectva,; poskytovanie letiskových zariadení pre letectvo, poskytovanie cestných a dopravných informácií, poskytovanie suchých dokov, pozemná doprava vzťahujúce sa k leteckému priemyslu, preprava a skladovanie odpadu, preprava v obrnených vozidlách, prepravné služby pre chorých, prevoz chorých, prevoz sanitkou, prístavné služby, profesionálne poradenstvo týkajúce sa dopravy, prenájom mobilných ciest, prenájom motorov lietadiel, prenájom námorných plavidiel, prenájom cestnej prepravy, prenájom vozidiel na dopravu, prenájom železničnej dopravy, rezervácie dopravy cez globálnej počítačovej siete, rezervácie železničnej dopravy, rezervačné služby týkajúce sa pozemnej dopravy, rezervačné služby týkajúce sa leteckej dopravy, cestná doprava, služby aerolínií, služby pre organizovanie leteckej dopravy, služby pre organizovanie cestnej dopravy, služby pre organizovanie železničnej dopravy, služby pre poskytovanie in formácií o motorové doprave, služby pre poskytovanie informácií o železničnej doprave, plánovanie letov, plánovanie trás, plánovanie trás (navigačné služby), poskytovanie letových plánov, poskytovanie informácií o trase na účely cestovanie, poskytovanie navigačné služby pre jednotlivcov, poskytovanie navigačných informácií týkajúcich sa letectva , prenájom GPS zariadenia pre navigačné účely, prenájom navigačných systémov, sledovanie osobných alebo nákladných vozidiel pomocou počítačov alebo globálnymi polohovými systémy (dopravné informácie), sledovanie osobných vozidiel pomocou počítača alebo globálnymi polohovými systémy (dopravné informácie), globálny polohovacie navigačné systémy (GPS), GPS navigačné služby, navigačné poradenské služby, navigačné služby,; služby v oblasti kontroly letovej prevádzky, služby monitorovania nákladu, služby v oblasti leteckej navigácie, služby v oblasti pozemnej dopravnej kontroly lietadiel, služby v oblasti sledovania a vyhľadávania listov a balíkov, smerovanie vozidiel prostredníctvom počítačových alebo dátových sietí, služby v oblasti cestovania a osobná doprava , agentúrne služby týkajúce sa zabezpečovania zájazdov, agentúr)' na objednávanie cestovanie, agentúry na sprostredkovanie zájazdov, autobusová doprava, automobilová preprava cestujúcich, cestovanie (rezervácia -), cestovné informácie, cestovné informácie o prerušení dopravy v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, cestovná kancelária a rezervačné služby , cestovné poradenské a informačné služby, cestovné kuriér, cestovné kuriérske služby, cestovné rezervy, charitatívnej služby, najmä poskytovanie dopravy pre seniorov a telesne postihnutých, diaľková autobusová doprava, dod Avante cestovných lístkov, doprava (autobusová -), doprava cestujúcich a ich batožiny, doprava cestujúcich autobusom, doprava cestujúcich autobusmi, doprava cestujúcich autokarmi, doprava cestujúcich lodí, doprava cestujúcich minibusy, doprava cestujúcich taxislužboudoprava cestujúcich trajekty, doprava cestujúcich vo vozidlách riadených vodiči, doprava cestujúcich vzducholodí, doprava jednokolejnými dráhami, doprava batožiny cestujúcich, dopravné služby a výlety pre postihnuté osoby, dopravné služby pre postihnutých, dopravné služby výletných lodi, sprevádzanie cestujúcich, sprevádzanie pacientov počas prepravy, doprovod cestujúcich, sprievod (sprevádzanie) cestujúcich, jazda výletnou loďou, koordinovanie cestovných príprav pre jednotlivcov a skupiny, letecká doprava cestujúcich, letecká osobná doprava, letecká preprava cestujúcich, sprevádzanie na cestách, letecké dopravné rezervácie, letiskové kyvadlová p preprave cestujúcich medzi letiskovými parkovisku a letiskom, objednávanie miest (cestovanie),; objednávanie prázdninového cestovania a zájazdov, okružné plavby loďou (služby), organizovanie a usporadúvanie výletov a ciest, organizovanie a rezervácie ciest pre organizované zájazdy, organizovanie a rezervácie okružných plavieb, organizovanie a rezervácie ciest, organizovanie a sprostredkovanie zájazdov, organizovanie autobusových zájazdov, organizovanie ciest, organizovanie ciest a lodných výletov, organizovanie a realizácia zájazdov, organizovanie prehliadok pamätihodností a okružných jázd, služby sprievodcov a organizovanie ciest a výletov, organizovanie ciest do zahraničia, organizovanie expedíciou, organizovanie okružných plavieb, organizovanie okružných výletov, organizovanie prázdninových ciest, organizovanie prepravy cestujúcich , organizovanie služobných ciest, organizovanie výletov a okružných plavieb, organizovanie zájazdov, organizovanie zájazdov ako bonifikační program pre zákazníkov s kreditnými kartami, osobné že lezniční doprava, plánovanie a rezervácie ciest a dopravy, elektronickými prostriedkami, plánovanie a rezervácie leteckých ciest, elektronickými prostriedkami, plánovanie ciest, plánovanie, organizovanie a rezervovanie ciest, plánovanie, organizovanie a objednávanie ciest elektronickými prostriedkami, počítačové informácie týkajúce sa rezervácie zájazdov, počítačové informačné služby týkajúce sa prepravy cestujúcich, počítačové rezervačné služby týkajúce sa prepravy cestujúcich, počítačové informačné služby týkajúce sa cestovania, počítačové rezervačné služby pre cestovanie,; poradenská činnosť v oblasti cestovného ruchu, poradenstvo pre plánovanie cestovných trás, poradenstvo v oblasti cestovania poskytovanej call centrami a horúcimi linkami, poradenstvo v oblasti obchodných ciest poskytované call centrami a horúcimi linkami, poskytovanie cestovných informácií prostredníctvom počítača, poskytovanie dopravy pre seniorov alebo invalidný osoby ( charitatívne služby), poskytovanie informácií o automobilovej doprave, poskytovanie informácií o cestovných trasách, poskytovanie informácií o objednávaní obchodných ciest, cez Internet, poskytovanie informácií o preprave cestujúcich, poskytovanie informácií o príletoch a odletoch, poskytovanie informácií týkajúcich sa k cestovných trás, poskytovanie informácií týkajúcich sa leteckého cestovania, prostredníctvom elektronických prostriedkov, poskytovanie informácií týkajúcich sa cestovania a dopravy, prostredníctvom elektronických prostriedkov, poskytovanie infor mácií o cestovaní, cez Internet, poskytovanie informácií týkajúcich sa plánovania a rezervácií ciest a dopravy, elektronickými prostriedkami, poskytovanie informácií týkajúcich sa plánovania a rezervácii leteckých ciest, elektronickými prostriedkami, poskytovanie informácií týkajúcich sa riadenia vozidiel, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k námornej doprave, poskytovanie on-line informácií o cestovaní, poskytovaní pozemnej prepravy cestujúcich, poskytovanie cestnej osobnej dopravy pokročilého veku, poskytovanie služieb objednávanie taxi prostredníctvom mobilných aplikácií, poskytovanie turistických cestovných informácií, poskytovanie turistických a cestovných informácií, poskytovanie turistických cestovných informácii, prostredníctvom Internetu, poskytovanie údajov o preprave cestujúcich, poskytovanie vodnej prepravy cestujúcich, poskytovanie vzdušnej prepravy cestujúcich, poskytovanie zájazdov, pozemné osôb nej doprava, pozemné podporné služby odbavovanie cestujúcich,; pozemná preprava cestujúcich, pozemná preprava osôb, pravidelná letecká preprava cestujúcich, prednostné nastupovanie, odbavenie, usadenie a rezervácie pre cestujúcich často využívajúce leteckú dopravu, preprava cestujúcich autom, preprava cestujúcich lanovou dráhou, preprava cestujúcich na výletných lodiach, preprava cestujúcich po súši, preprava cestujúcich po železnici, preprava osôb a tovaru po zemi, letecky a po vode, preprava osôb mestskými systémy rýchle železnice, preprava vrtuľovým lietadlom, preprava výletným člnom, prepravné odbavovacie služby, prenájom automatov na výdaj cestovných lístkov, požičiavanie áut s vodičom, rezervácie a zabezpečovanie prístupu do letiskových salónov, rezervácie autobusovej dopravy, rezervácie ciest prostredníctvom cestovných kancelárií, rezervácia cestovných miest, rezervácie lístkov, rezervácie lístkov na vlak, rezervácie leteniek, rezervácie lodných lístkov, rezervácie lôžok na cestovanie, rezervácie miest pre leteckú dopravu, rezervácie miest pre prepravu motorovými vozidlami, rezervácie miest pre rôzne druhy dopravy, rezervácie miest pre vodnú dopravu, rezervácie miest pre železničnú dopravu, rezervácie miesteniek, rezervácie miesteniek pre cesty vlakom, rezervácie miesteniek pre cestovanie autobusom , rezervácie objednávanie cestovných miest, rezervačné služby pre okružné plavby, rezervačné služby pre prázdninové pobyty a cestovanie, rezervačné služby týkajúce sa autobusovej dopravy, rezervačné služby týkajúce sa cestovania po mori, rezervačné služby týkajúce sa cestovania lietadlom, rezervačné služby týkajúce sa cestovania po krajine, vodiči (služby -), cestná doprava cestujúcich, cestná doprava textílií, cestná preprava cestujúcich, služby agentúr pre rezervácie leteckých zájazdov, služby agentúry týkajúce sa sprostredkovania okružných plavieb, služby agentúry v oblasti sprostredkovanej prepravy osôb,; služby agentúry v oblasti sprostredkovania prepravy cestujúcich, služby autokarov, služby cestovnej kancelárie, menovite rezervovanie a objednávanie dopravy, služby cestovnej kancelárie pre zaisťovanie ciest, služby cestovných kancelárií týkajúce sa dovolenkového cestovania, služby cestovných kancelárií týkajúce sa cestovania autobusmi, služby cestovných kancelárií týkajúce sa služobných ciest, služby cestovných kancelárií týkajúce sa sprostredkovanie zájazdov, služby cestovných sprievodcov, služby dopravy cestujúcich autobusom, služby dopravy minibusom, služby hromadnej dopravy pre širokú verejnosť, služby leteckých spoločností prednostného obsluhy, služby námornej prepravy cestujúcich, služby nakládky a nastupovanie, služby objednávanie a rezervácie zájazdov, služby objednávanie cestovanie, služby odbavenie na letiskách, služby odbavovanie batožiny na letiskách, služby prednostného od bavování cestujúcich, služby prepravy cestujúcich po železnici, služby pre zaistenie prepravy cestujúcich, služby predaja lístkov pre cestovanie, služby rezervácie miest pre cestujúcich, cesty (organizovanie), dopravné služby pre vyhliadkové jazdy, exkurzie (organizovanie), organizácia a vedenie exkurzií a prehliadok pamätihodností, organizácia a vedenie výprav do džungle a safari,; organizácia a vedenie výprav na koňoch, organizácie a vedenie výprav na kanoe, organizácie cestovných zájazdov, organizovanie a rezervácie exkurzií a poznávacích výletov, organizovanie a rezervácie poznávacích výletov, organizovanie a rezervácie výletov, organizovanie a rezervácie mestských poznávacích výletov, organizovanie exkurzií, jednodňových výletov a poznávacích výletov, organizovanie jednodňových výletov, organizovanie okružných jázd v mestách, organizovanie poznávacích zájazdov a exkurzií, organizovanie prehliadok pamätihodností, organizovanie prehliadok pamätihodností pre tretie osoby, organizovanie vyhliadkových ciest, organizovanie výletov, plánovanie a zaisťovanie poznávacích výletov a jednodňových výletov, organizovanie exkurzií ako súčasti organizovaných zájazdov, organizovanie poznávacích výletov ako súčasti organizovaných zájazdov, organizovanie prehliadok miest, organizovanie turistických výletov, organizovanie vyhliadkových jázd, poskytovanie informácií turistom o exkurziách a poznávacích výletoch, poskytovanie prehliadok pamätihodností (doprava), sprievodcovské služby, rezervácie poznávacích výletov prostredníctvom cestovných kancelárií, služby agentúr pre rezervácie prehliadok pamätihodností, služby cestovného sprievodcu, služby osobného turistického sprievodcu, služby organizovanie zájazdov, služby týkajúce sa rezervácie zájazdov a výletov, výlety (organizovanie), zabezpečovanie ciest, zabezpečovanie exkurzií, výletov, záchrannej služby, vyslobodzovanie a odťah, archivovanie písomných záznamov, opätovné plnenie nádob, plnenie strojov a nádob, nakladanie a vykladanie vozidiel, nakladanie a vykladanie lietadiel, nakladanie a vykladanie tovaru, nakladanie nákladných vozidiel, nakladanie nákladu,; parkovacie služby, parkovacie služby pre lietadlá, parkovacie služby pre vozidlá, parkovanie áut, parkovanie áut obsluhou, parkovanie automobilov (služby -), parkovanie lietadiel, parkovanie osobných áut, parkovanie v garáži, poskytovanie automobilových parkovísk a služby parkovanie áut, poskytovanie informácií o prenájme mechanických parkovacích systémov, poskytovanie informácií o parkovanie vozidiel, námorné služby, námorné služby (pristávanie, kotvenie, skladovanie), poskytovanie informácií týkajúcich sa kotvísk, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa na prenájom baliacich alebo zabalovacích strojov a prístrojov, poskytovanie kotvísk, poskytovanie parkovacích zariadení, poskytovanie zariadenie na kotvenie lodí, poskytovanie zariadení na kotvenie, prístavné služby pre lode a člny, prenájom garáží, prenájom garáží a parkovacích miest, prenájom garážových priestorov, prenájom mechanických parkovacích systém , Prenájom miest na parkovanie, prenájom parkovacích miest pre vozidlá, prenájom parkovacích miest v garáži, prenájom parkovacích miest a garáží pre vozidlá, prenájom parkovacích miest, rezervácie parkovanie na letisku, služby depa pre skladovanie vozidiel, služby parkovacích garáží, služby parkovanie áut obsluhou, služby pre garážovanie vozidiel, služby pre parkovanie vozidiel.
41 - Služby v oblasti vzdelávania, zábavy a športu, výchova, vzdelávanie, zábava a športovú činnosť, agentúry zaisťujúce rezerváciu vstupeniek na koncert)', audio zábava, audiovizuálne ukážkovej prezentácie, baletné predstavenia, botanickej záhrady, cirkusové predstavenia, cirkusové vystúpenia, cirkusy, diskotéky, diskotéky (služby), divadelné predstavenia, konferenčné služby, kongresy (organizovanie a usporadúvanie kongresov), poradenské a informačné služby vzťahujúce sa na organizovanie, vedenie a organizovanie sympózií, poradenské a informačné služby vzťahujúce sa na organizovanie, vedenie a organizovanie konferencií, poradenské a informačné služby súvisiace sa na organizovanie, vedenie a organizovanie kongresov, poradenské a informačné služby vzťahujúce sa na organizovanie, vedenie a organizovanie kolokvií, konzultačné služby v oblasti kuchárskych súťaži, módne prehliadky pre zábavné účely (organizácie), organ záciu atletických súťaži, organizácie golfových súťaži, organizácie golfových turnajov, organizácie kvízov, hier a súťaži, organizácie psích pretekov, organizácia seminárov, organizácia súťaží a vyhlasovania cien, organizácia súťaží v korčuľovanie na ľade, organizácia súťaží v korčuľovanie na kolieskových korčuliach, organizácia súťaži vo vzpieranie, organizácia výstav na vzdelávacie účely, organizovanie konferencií, výstav a súťaži, organizácia výstav zvierat pre kultúrne alebo vzdelávacie účely, organizácia pretekov jácht, organizovanie a usporadúvanie konferencií, organizovanie a usporadúvanie majstrovstvá a súťaži v krasokorčuľovaní, organizovanie a usporadúvanie majstrovstvá a súťaži v rýchlokorčuľovaní, organizovanie a usporadúvanie sympózií, organizovanie a riadenie konferencii, organizovanie a riadenie vzdelávacích seminárov, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie konferencií,; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a sympózií, organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie súťaží (výchova a zábava), organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie hier, organizovanie hier a súťaží, organizovanie konferencií a sympózií v oblasti lekárskej vedy, organizovanie konferencií na vzdelávacie účely, organizovanie konferencií, týkajúcich sa zábavy, organizovanie konferencií vzťahujúcich sa k vzdelávaniu, organizovanie konferencií vzťahujúcich sa výcviku, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie kultúrnych výstav, organizovanie kvízov, organizovanie lekárskych sympózií v oblasti morskej biológie, organizovanie módnych prehliadok na účely zábavy, organizovanie potápačských exhibíciou, organizovanie predstavení pre vzdelávacie účely, organizovať nej profesionálnych golfových turnajov alebo súťaží, organizovanie rekreačných súťaží, organizovanie seminárov a konferencií, organizovanie seminárov v oblasti školení, organizovanie seminárov zameraných na vzdelávanie, organizovanie slávnostných udeľovaní cien, organizovanie súťaží, organizovanie súťaží psov, organizovanie súťaží týkajúcich sa motorových vozidiel, organizovanie súťaží v elektronických športoch, organizovanie súťaží (vzdelávacích alebo zábavných), organizovanie súťaží zameraných na elektronické hry, organizovanie tanečných súťaží, organizovanie tenisových turnajov,; organizovanie umeleckých súťaží, organizovanie výstav na zábavné účely, organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží, organizovanie vzdelávacích súťaží, organizovanie vzdelávacích seminárov, organizovanie zápasníckych súťaží, organizovanie závodných súťaží, plánovanie konferencií na vzdelávanie, plánovanie prednášok na účely vzdelávania, plánovanie seminárov na účely vzdelávania, organizovanie a riadenie komerčných a obchodných konferencií, organizovanie a riadenie slávnosti s odovzdávaním cien, organizovanie a vedenie hier, organizovanie a vedenie konferencií a seminárov, organizovanie a vedenie prednášok, organizovanie a vedenie seminárov a pracovných stretnutí (školení), organizovanie a vedenie zjazdov, organizovanie a vedenie súťaží, organizovanie a vedenie vzdelávacích konferencii, organizovanie atletických súťaží, organizovanie expozícií na školiace účely, organizovanie e xpozic pre vzdelávacie účely, organizovanie futbalových súťaží, organizovanie inštruktážnych kurzov pre turistov, organizovanie konferencii, organizovanie konferencií pre rekreačné účely, organizovanie konferencií na vzdelávacie účely, organizovanie konferencií v oblasti kultúrnych aktivít, organizovanie konferencií v oblasti reklamy, organizovanie konferencii v oblasti podnikania, organizovanie konferencií vzťahujúcich sa na obchodovanie, organizovanie konferencií vzťahujúcich sa k obchodu, poriadanie pre kultúrne účely, organizovanie kongresov na obchodné účely, organizovanie kongresov na rekreačné účely,; organizovanie kongresov pre školiace účely, organizovanie kongresov pre vzdelávacie účely, poriadanie pre zábavné účely, organizovanie prednášok, organizovanie predvádzacích akcií pre kultúrne účely, organizovanie predvádzacích akcií pre vzdelávacie účely, organizovanie predvádzacích akcii pre školiace účely, organizovanie šachových turnajov, organizovanie seminárov a kongresov v oblasti medicíny, organizovanie seminárov na rekreačné účely, organizovanie seminárov pre vzdelávacie účely, organizovanie seminárov v oblasti zábavy, organizovanie seminárov zameraných na kultúrne aktivity, organizovanie seminárov zameraných na reklamu, organizovanie seminárov zameraných na podnikanie, organizovanie seminárov zameraných na obchod, organizovanie seminárov zameraných 11a obchodnú činnosť, organizovanie stretnutí a konferencií, organizovanie slávnostných udeľovaní cien za dosiahnuté úspechy, organizovanie slávnostných udeľovaní cien za odvahu, organizovanie súťaží na kultúrne účely, organizovanie súťaží pre školiace účely, organizovanie súťaží na vzdelávacie účely, organizovanie súťaží na zábavné účely, organizovanie súťaží prostredníctvom internetu, organizovanie súťaží (vzdelanie alebo zábava), organizovanie súťaží (vzdelávacích alebo zábavných), organizovanie športových turnajov, organizovanie telefonických súťaží, organizovanie, vedenie a organizovanie sympózií, usporadúvanie, vedenie a organizovanie kongresov, organizovanie, vedenie a organizovanie pracovných stretnutí (školení), organizovanie, vedenie a organizovanie konferencií,; organizovanie, vedenie a organizovanie seminárov, usporadúvanie výročnej konferencie v oblasti telekomunikácií, organizovanie výročnej konferencie v oblasti dodávania tovaru a služieb, organizovanie výročnej konferencie v oblasti logistiky, organizovanie výročnej vzdelávacie konferencie, organizovanie výstav na kultúrne a výchovné účely, hazardné hry, zvuková, obrazová a multimediálne produkcie a fotografie, služby v oblasti športu a fitness, biliardové (biliardové) stoly prenájom bowlingové dráhy, dohľad nad telesným cvičením, fitness centrá (prevádzkovanie), gymnastická tréning, gymnastická výcvik, handicapovaní pri športových podujatiach, hodiny cvičenia, hodiny pohybových aktivít, informačné služby o vstupenkách na športové podujatia, informačné služby o pretekoch, informačné služby týkajúce sa športu, inštruktáž fitness tréningu, inštruktáž k cvičeniu, inštruktáž v oblasti posilňovania, inštruktáž v oblasti zimných šport ov, inštruktážne kurzy vzťahujúce sa k fyzickej kondícii, inštruktážne kurzy vzťahujúce sa k športovým aktivitám, jazdecké školy, jazdecké tábory, kempingy (služby -), kluby zdravia (služby) (zdravotné a kondičné cvičenie), kondičné výučba golfu, konzultácie týkajúce sa fyzickej kondície, koučing, koučing (školenie), nosenie golfových palíc, organizácia a vedenie rybárskych turnajov, organizácia športových podujatí, organizácia športových súťaží, organizácia turnajov, organizovanie akcií s parkúrovými skákaním,; organizovanie automobilových pretekárskych podujatí, organizovanie automobilových závodov, organizovanie automobilových závodov na ovále (stock car), organizovanie cyklistických pretekov, organizovanie futbalových športových podujatí, organizovanie konských dostihov, organizovanie gymnastických podujatí, organizovanie gymnastických prehliadok, organizovanie konských show, organizovanie krasokorčuliarskych a rýchlokorčuliarskych súťaží, organizovanie loveckých podujatí, organizovanie lukostreleckých podujatí, organizovanie motocyklových pretekov, organizovanie motocyklových rallye, organizovanie predstavení na korčuliach, organizovanie stretnutí prejazdu na koni, organizovanie súťaží v zápasoch sumo, organizovanie športovanie a športových podujatí, organizovanie športových rybárskych súťaží, organizovanie športových podujatí, organizovanie športových aktivít, organizovanie športových súťaží, organizovanie športových udalostí, o rganizování športových činnosti a športových súťaží, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových podujatí a stretnutí, organizovanie športových súťaží a športových udalostí,; organizovanie športových podujatí a športových súťaží, organizovanie športových turnajov, organizovanie športových zariadení pre majstrovstvá v krasokorčuľovaní a rýchlokorčuľovaní, organizovanie zápasov v boxe, organizovanie pretekov okolo sveta, organizovanie pretekov lodí, organizovanie pretekov plachetníc, organizovanie pretekov vozidiel, oznamovanie športových výsledkov, plánovanie profesionálnych golfových turnajov, plavecká zariadenie, plážové kluby a kluby s bazénmi, organizovanie a vedenie atletických súťaží, organizovanie a vedenie športových podujatí, organizovanie jachtárskych súťaží, organizovanie profesionálnych golfových turnajov, organizovanie stretnutí pre hon na vysokú zver, organizovanie stretnutí pre lov pstruhov, organizovanie stretnutí pre lov lososov, organizovanie stretnutí pre muškárenie, organizovanie stretnutí pre streľbu z pištole, organizovanie stretnutí pre streľbu na asfaltové holuby, poradenské služby ohľadom cvičenie (fitness), poradenské služby v oblasti organizovania športových podujatí, poradenstvo týkajúce sa tréningu pre udržiavanie fyzickej kondície, poskytovanie baseballových ihrísk, poskytovanie baseballových zariadenia, poskytovanie biliárových zariadenia, poskytovanie golfového vybavenia, poskytovanie gymnastickej výcviku, poskytovanie informácií o motoristických pretekoch, poskytovanie informácií o motoristických športoch, poskytovanie informácií o športe prostredníctvom vopred nahraných telefónnych odkazov, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k žokejum, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k pretekom,; poskytovanie informácií vzťahujúcich sa ku konským dostihom, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k telesnému cvičenie prostredníctvom on-line webové stránky, poskytovanie infonnácií vzťahujúcich sa k športovým podujatiam, poskytovanie inštruktážou a vybavenia v oblasti telesného cvičenia, poskytovanie klzísk, poskytovanie biliardových sál, poskytovanie kurzov v oblasti hospodárenie s vodou, poskytovanie priestorov a zariadení na biliard, poskytovanie priestorov a zariadení športových klubov, poskytovanie priestorov a zariadení verejných kúpalísk, poskytovanie priestorov a zariadení na lyžovanie, poskytovanie priestorov na udržiavanie fyzickej kondície, poskytovanie priestor k športovým turnajom, poskytovanie priestorov na korčuľovanie, poskytovanie priestor na cvičenie a fitness, poskytovanie priestorov na kolky, poskytovanie priestor na skupinové cvičenie, poskytovanie priestorov na športové tréning, poskytovanie priestor pre jázd u na koni, poskytovanie priestor pre ľadový športy, poskytovanie priestor pre ľahkú atletiku, poskytovanie priestor pre rybárčenie, poskytovanie priestor pre športové rekreáciu, poskytovanie priestor pre športové podujatia, poskytovanie priestorov s bowlingovými dráhami, poskytovanie priestorov s tenisovými kurty, poskytovanie služieb spoločenských klubov, poskytovanie služieb týkajúcich sa posilňovní a telocviční, poskytovanie športových zariadení pre majstrovstvá v krasokorčuľovaní a rýchlokorčuľovaní, poskytovanie športových zariadení pre rýchlokorčuliarskej šampionáty, poskytovanie športových zariadení pre krasokorčuliarskej šampionáty, poskytovanie športových zariadení pre hranie póla, poskytovanie strelníc, poskytovanie telocviční,; poskytovanie umelých klzísk, poskytovanie vzdelávacích služieb vzťahujúcich sa k telesnej kondícii, poskytovanie vzdelávacích služieb týkajúcich sa cvičenie, poskytovanie zariadení pre potápanie, poskytovanie zariadení prejazdu na kolieskových korčuliach, poskytovanie zariadení pre športové podujatia, športové a atletické súťaže a odovzdávanie ocenení, poskytovanie zariadení pre zimné športy, poskytovanie správ a informácií o wrestlingu prostredníctvom globálnej počítačovej siete, prehliadky a výstavy koní, produkcia basketbalových zápasov a exhibícií, produkcia športových podujatí, produkcia športových udalostí, prenájom korčúľ, prenájom korčúľ na ľad, prenájom in line korčuli, prenájom kolieskových korčúľ, prenájom koní na rekreáciu, prenájom potápačského výstroja, prenájom potápačského vybavenia, prenájom potápačských prístrojov, prenájom potrieb pre šport, s výnimkou vozidiel, prenájom šnorchel, pre nájom športovej potápačské výzbroje, prenájom športovej výstroje pre potápanie, prenájom športových ihrísk, prenájom športových potrieb, s výnimkou vozidiel, prenájom športových potrieb, prenájom športových zariadení, prenájom športového vybavenia, s výnimkou dopravných prostriedkov, (prenájom) športového vybavenia s výnimkou vozidiel, prenájom športového vybavenia, prenájom štadiónov, prenájom tenisového vybavenia, prenájom tenisových rakiet, prenájom tribún, prenájom zariadenia na bobovanie, prenájom zariadenia na lyžovanie, prenájom zariadenia na rekreačnú jazdu na koni, prenájom zariadenia pre použitie pri gymnastických akciách, prenájom zariadení pre použitie pri atletických akciách , prenajímanie tenisových dvorcov, prevádzka bowlingových centier, prevádzkovanie golfových ihrísk,; prevádzkovanie priestorov a zariadení posilňovní (telesné cvičenie), prevádzkovanie priestorov na organizovanie konských dostihov, prevádzkovanie škôl bojových umení, prevádzkovanie športových táborov, prevádzkovanie športových zariadení, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športové vybavenie s výnimkou vozidiel, požičiavanie vybavenia pre športové podujatia, rekreácie a školenie (služby), rekreačné služby súvisiace s bobováním, rekreačné služby zamerané na korčuľovanie, rekreačné služby zamerané na lyžovanie, rekreačné služby zamerané na pešiu turistiku, rekreačné služby zamerané na jazdu na koňoch, rezervácie priestor na cvičenie, rezervácie priestor určených k športu, rozhodovanie športových akcií (služby športového rozhodcu), školenia o kruhovom tréningu, školenia o skupinovom cvičení, školenia o športových aktivitách, školenia o výrobe kimona, školenie týkajúce sa udržiavanie kondície, školený v oficiálnom nosenie kimona, školiace služby týkajúce sa jazdy na koni, školiace služby v oblasti udržiavania kondície, školiace služby súvisiace so športu, školiace služby súvisiace s bobovanie, školiace služby zamerané na udržiavanie fyzickej kondície, služby fitnes centier (zdravotné a fitnes tréning), služby fitnes centrá, služby fitnes klubu, služby fitnes klubu a posilňovní, služby fitnes klubov (zdravotné a fitnes tréning), služby golfových nosičov, služby biliardových sál, služby poľovníckych sprievodcov, služby osobných trénerov, služby osobného trénera (fitness tréning), služby knižníc, knižnice na požičiavanie filmov, knižnice na požičiavanie videí, knižničné služby vzťahujúce sa k dátam uloženým a vyhľadávaným elektronickými prostriedkami, knižničné služby vzťahujúce sa k dokumentom uloženým a vyhľadávaným elektronickými prostriedkami, knižničné služby poskytované prostredníctva m digitalizované databázy,; knižničné služby týkajúce sa výmeny kníh, knižničné archívne služby, akademické služby knižníc on-line, knižničné služby s využitím počítačov, prenájom kníh, prenájom tlačovín, vzdelávacie a školiace služby, prekladateľské a tlmočnícke služby, poskytovanie prekladateľských služieb, služby tlmočníka, tlmočenie, tlmočenie znakovej reči, tlmočnícke a prekladateľské služby, tlmočnícke služby, tlmočnícke služby (jazykové), herné kasína (prevádzkovanie), kasína, kasína (služby), losovanie cien (lotérie), lotérie, lotérie (organizácia lotériová hry), lotérie (organizácie lotériových hier), lotériový služby, Online služby hazardných hier, organizovanie hazardných hier pre viacerých hráčov, organizovanie lotérií, organizovanie konský dostihov, organizovanie lotérií, organizovanie lotérií pre tretie osoby, poskytovanie kasín a herní, poskytovanie Online informácií o hráčoch, poskytovanie zariadení kasín, prijímanie sáz ek (služby bookmakerov), prenájom kasíno hier, prevádzkovania kasín (hazardné hry), psie preteky, stávkovanie na dostihoch, služby bingo sál, služby kurzového stávkovania, akadémie (vzdelávanie), budovanie tímov (vzdelávanie), cvičenia (praktické ukážky), detské školy, doučovanie, ďalšie vzdelávanie, diaľkové kurzy, diaľkové vzdelávanie, doučovanie a vyučovanie v akadémiách, doučovanie jazykov, doučovanie v oblasti hovoreného prejavu, drezúra zvierat, ekologicky orientovaná vodné inštruktáž, hodiny baletu, hudobné vzdelávanie, hudobné výučba, individuálna výučba (vzdelávanie), inštruktáž týkajúce sa starostlivosti o telo, inštruktáž v oblasti aranžovania kvetov, inštruktáž v oblasti lietania, inštruktážne kurzy vzťahujúce sa k chudnutiu, jazyková výučba, jazykové kurzy, kariérne poradenstvo (školiace a vzdelávacie služby),; konzultácie o vzdelávanie, konzultácie týkajúce sa inžinierskemu školenia, konzultačné služby týkajúce sa výcviku zamestnancov, konzultačné služby vzťahujúce sa k tvorbe školiacich kurzov, kurzy osobného rozvoja, koučovanie v oblasti ekonomiky a manažmentu, kurzy pre rozvoj konzultačných schopností, kurzy pre zvyšovanie kvalifikácie a ďalšie vzdelávanie, kurzy sebauvedomenie (školenia), kurzy účtovníctva, lekárske vzdelávacie služby, lekárske vzdelávanie, modelingové služby pre umelcov, obchodné školenia poskytované formou hry, obchodné školenia poskytované prostredníctvom simulačné štruktúry, obchodné vzdelávacie služby, obchodné vzdelávanie, ochutnávanie vína pre vzdelávacie účely, ochutnávky vín (vzdelávacie služby), odborná príprava týkajúce sa pohostinstvá, odborná príprava v oblasti lekárstva, odborná výučba, odborná príprava v oblasti správy nehnuteľností, odborné konzultácie týkajúce sa vzdelávania, odbornej školiace služby, odborné testovanie, odborné vzdelávanie a školenie, odborné vzdelávanie pre mládež, odborné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci, odborné vzdelávanie v oblasti prevencie zdravotných problémov, odborné vzdelávanie v oblasti ochrany osobného majetku, odborné vzdelávanie v oblasti sebaobrany, odborné vzdelávanie v oblasti osobnej bezpečnosti, odborné vzdelávanie v oblasti zdravia a wellnesss, vydavateľská činnosť a spravodajstvo, preklad Braillovho písma, prepis Braillovho písma.
43 - Dočasné ubytovanie, dočasné ubytovanie (služby), hotely pre zvieratá, poskytovanie dočasného ubytovania, poskytovanie jedla a nápojov, poskytovanie prechodných kancelárskych priestorov, požičiavanie nábytku, obrusov a prestierania, charitatívne služby, a to poskytovanie prechodného ubytovania, dočasný prenájom izieb, hotely, ubytovne a penzióny, prázdninové a turistické ubytovanie, jasle, denné stacionáre a zariadenia pre starostlivosť o seniorov, poradenstvo poskytované telefónnymi centrami a horúcimi linkami v oblasti dočasného ubytovania, poskytovanie informácií o dočasnom ubytovanie cez internet, poskytovanie informácií o službách dočasného ubytovania, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k rezervovanie ubytovania, poskytovanie karavanových parkov, poskytovanie parkovacích miest pre karavany, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie priestorov na spoločenské akcie, dočasných kancelárskych priestorov a prosto r pre rokovania, prenájom kovových a nekovových premiestniteľných budov, prenájom markíz, prenájom pavilónov, prenájom izieb, prenájom izieb k prechodnému ubytovanie, prenájom izieb (služby), prenájom prechodného ubytovania, prenájom prenosných stavieb, prenájom prechodného ubytovania, požičiavanie stanov, recepčné služby v zariadeniach pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov), rezervácie dočasného ubytovania prostredníctvom Internetu, rezervácie izieb, Rezervuj, Rezervuj pre turistov, rezervácie ubytovania (služby), služby agentúr v oblasti rezervácie ubytovania (časové zdieľanie), služby agentúr v oblasti prenechanie ubytovanie (časové zdieľanie), služby cestovných agentúr v oblasti rezervácie ubytovania, služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácie ubytovania, služby jaslí poskytované v nákupných lokalitách,; služby rezervácie izieb, služby týkajúce sa núdzových úkrytov (poskytovanie dočasného ubytovania), služby týkajúce sa ubytovanie o dovoleniek, služby v oblasti pohostinstva (ubytovanie), služby v oblasti výmeny ubytovanie (časové zdieľanie), ubytovacie služby na zvláštne príležitosti, ubytovacie kancelárie (služby ), zabezpečovanie a poskytovanie dočasného ubytovania, agentúry pre rezerváciu ubytovania v hoteloch, cestovné kancelárie zaisťujúce ubytovanie, dočasné ubytovanie poskytované turistickými ranči, elektronické informačné služby súvisiace s hotelom, hodnotenie hotelového ubytovania, hodnotenie dovolenkového ubytovanie, hostely, hotelové a motelovej služby, hotelové rezervácie, hotelové rezervačné služby poskytované prostredníctvom Internetu, hotelové služby, hotelové služby pre prioritné zákazníkov, hotely (rezervácia -), informácie o hoteloch, informácie o hoteloch, motely (služby -), penzióny , Poradenské služby v oblasti hotelových zariadení, poskytovanie dočasného ubytovania v prázdninových domoch, poskytovanie dočasného ubytovania v prázdninových bytoch, poskytovanie dočasného ubytovania pre hostí, poskytovanie dočasného ubytovania ako súčasť pobytových balíčkov, poskytovanie dočasného ubytovania v penziónoch, poskytovanie hotelového ubytovania, poskytovanie informácií o možnostiach ubytovanie na cestách a rezervovanie ubytovania pre turistov, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k hotelom, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k ubytovanie cez Internet, poskytovanie kempingových priestor, poskytovanie on-line informácií vzťahujúcich sa k rezerváciám ubytovanie na dovolenku, poskytovanie on-line informácií týkajúcich rezervácií hotelov ,; poskytovanie rekreačného ubytovania, poskytovanie služieb hotelov a motelov, poskytovanie ubytovania v hoteloch a moteloch, prenájom dočasného ubytovania v prázdninových domoch a bytoch, prenájom prázdninového ubytovanie, prenájom prázdninových domov, prenájom rekreačného ubytovania, prevádzkovanie kempov, rezervácie dočasného ubytovania v podobe prázdninových domov, rezervácie hotelového ubytovania, rezervácie hotelových izieb pre turistov, rezervácie hotelov, rezervácie hotelov (služby), rezervácie penziónov, rezervácie izieb pre turistov, rezervácie turistického ubytovania, rezervácie ubytovania v hoteli (služby), rezervácie ubytovania v kempoch, rezervačné služby pre hotely, rezervovanie hotelov pre tretie osoby, služby agentúr pre rezerváciu ubytovania o dovolenke, služby cestovnej kancelárie týkajúce sa hotelových rezervácií, služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácie ubytovania v hoteli, služby cestovných kancelárií pre re zerváciu dočasného ubytovania, centrá dennej starostlivosti, centrá starostlivosti o deti, denné jasle, škôlky, denné škôlky, jasle, detskéjasle, domovy dôchodcov, domovy pre seniorov (dôchodcov), jasle, jasle a centrá dennej starostlivosti, jasle (služby), mobilné jasle, starostlivosť o deti po ukončení vyučovania, starostlivosť o predškolákov a malé deti v zariadeniach dennej starostlivosti, poskytovanie informácií o službách detských jaslí, poskytovanie priestor na bývanie s asistenciou (dočasné ubytovanie),; odľahčovacích služieb vo forme dennej starostlivosti o dospelých, predškolskej starostlivosti, služby detských domovov, organizovanie svadobných recepciou (miesto konania), poskytovanie dočasného pracovného ubytovanie, poskytovanie komunitných centier pre spoločenské zhromaždenia a stretnutia, poskytovanie konferenčných miestností, poskytovanie priestorov a zariadení na veľtrhy (ubytovanie ), poskytovanie priestorov a zariadení na výstavy, poskytovanie priestorov a zariadení na zhromaždení a konferencie, poskytovanie priestorov a zariadení na rokovaní správnej rady, poskytovanie priestorov pre konferencie, výstavy a stretnutia, poskytovanie priestorov pre veľtrhy a výstavy, poskytovanie priestorov pre výstavy v hoteloch, poskytovanie priestorov pre bankety a spoločenské podujatia na zvláštne príležitosti, poskytovanie ubytovania na schôdze, prenájom dočasných kancelárskych priestorov, prenájom miestností na spoločenské akcie, denná starostlivosť pre domáce zvieratá, služby denná starostlivosť o psov, služby hotelov pre mačky, služby v oblasti poskytovania obydlia pre chovné vtáctvo, služby v oblasti poskytovania obydlia akváriových rybičiek, ubytovanie pre domáce zvieratá, ustajnenie koni, lízing nábytku, prenájom a požičiavanie riadu, prenájom bytového zariadenia, prenájom fontán na čokoládu, prenájom interiérového osvetlenia, prenájom interiérových rohoži, prenájom interiérových stolov, prenájom interiérových stoličiek, prenájom jedálenských príborov prenájom keramického riadu, prenájom kobercov, prenájom krytín na podlahy pre hotely, prenájom kuchynského zariadenia na prípravu jedla pre okamžitú spotrebu, prenájom kuchynských drezov, prenájom posteľnej bielizne,; prenájom lôžok, prenájom matracov (futonov), prenájom nábytku na konferencie, prenájom nábytku na prezentácie, prenájom nábytku na výstavy, prenájom nábytku pre hotely, prenájom nápojového skla, prenájom nápojových fontán, prenájom ohrievačov tanierov, prenájom osvetľovacích prístrojov pre domácnosť, prenájom osvetľovacích zariadení, prenájom osvetľovacieho zariadenia (bytového -), prenájom podlahových krytín, prenájom vankúšov, prenájom prikrývok, prenájom prešívaných diek, prenájom rohoží, prenájom uterákov pre hotely, prenájom strojov na výrobu cukrovej vaty, prenájom tapisérií pre hotely, prenájom zariadenia pre catering, prenájom zariadení interiéru, prenájom záclon pre hotely, prenájom zariadení na prípravu praženej kukurice, prenájom stoličiek a stolov, požičiavanie stoličiek, stolov, prestierania, nápojového skla, bary, bary' ponúkajúce ovocné nápoje, bary (služby -), bistrá (služby), bufetové slu žby, bufety rýchleho občerstvenia, čajovne, dekorácie potravín, delikatesy (reštaurácie), denné bary (v reštaurácii, hoteli), firemné akcie (poskytovanie jedál a nápojov), gril - reštaurácia, hotelové reštauračné služby, informácie o reštauráciách (služby), jedálne (závodné -), kaviareň, kaviarne, kaviarne (služby), piváreň, pizzeria, klubové služby (poskytovanie jedla a nápojov), podávanie alkoholických nápojov, podávanie jedál a nápojov, podávanie jedál a nápojov hosťom v reštauráciách, podávanie jedál pre hostí, podávanie jedál a nápojov v internetových kaviarňach, podávanie stravovanie a nápojov v reštauráciách a baroch, podávanie stravovanie a nápojov v predajniach šišiek, pohostinstvá (služby), organizovanie banketov, organizovanie svadobných recepciou (potraviny a nápoje), poradenské služby týkajúce sa pekárenských techník, poradenské služby týkajúce sa potravín, poradenské služby v oblasti kulinárskeho umenie, poradenské služby v oblasti prípravy jedál, poradenstvo pre varenie,; poskytovanie informácií o barových službách, poskytovanie informácií o odbore barmanství, poskytovanie informácií vo forme návodov na prípravu nápojov, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k príprave jedál a nápojov, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k barom, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k reštauráciám, poskytovanie jedál a nápojov v reštauráciách, poskytovanie jedla a nápojov prostredníctvom mobilného nákladného auta, poskytovanie osobných stravovacích plánov prostredníctvom webových stránok, poskytovanie recenzií reštaurácií, poskytovanie recenzií reštaurácií a barov, poskytovanie služieb zabezpečujúcich nápoje, poskytovanie ubytovania na zvláštne príležitosti, príprava a poskytovanie stravovania a nápojov pre okamžitú spotrebu, príprava jedál, príprava jedál pre druhé na základe využitia outsourcingu, príprava pokrmov, prenájom automatov na nápoje, prenájom automatov na vodu, prenájom barového vybavenia, prenájom kuchynského vybavenia na priemyselné účely, prenájom kuchynských potrieb, prenájom kuchynských pracovných dosiek, prenájom neelektrických varných platní, prenájom prístrojov na varenie, prenájom zásobníkov pitnej vody, reštaurácie rýchleho občerstvenia, reštaurácia s odnosom jedál so sebou, reštaurácie servírujúca porciované mäso, reštauračné služby,; reštauračné služby ponúkajúce washoku (tradičnú japonskú kuchyňu), reštauračné služby poskytované hotely, reštauračné služby v oblasti rýchleho občerstvenia, reštauračné služby zahŕňajúce bary s povolením na predaj alkoholu, rezervácie miest v reštaurácii, rezervácie v reštauráciách (služby), rezervačné služby pre objednávku jedál, rezervovanie a objednávanie reštaurácií a jedál, šalátové bary, samoobslužné reštaurácie, služby agentúr pre rezervovanie reštaurácií, služby barov s vodnými fajkami, služby bufetov pre denné bary, služby čajovní, služby cestovných kancelárií pre rezervovanie reštaurácií, služby mobilných reštaurácií, služby nočného klubu (poskytovanie jedál), služby ochutnávky vín (zaistenie nápojov), služby osobného šéfkuchára, služby reštaurácií so ramien, služby reštauračných klubov pre súkromné členov, služby sommelierov. služby súkromných nápojových klubov, služby sushi reštaurácii, Služby Tempura reštaurácia, služby týkajúce sa odnosu jedla so sebou, služby týkajúce sa prípravy jedál a nápojov, služby v oblasti pohostinstva, služby v oblasti pohostinstva (potraviny a nápoje), služby v oblasti prípravy jedál, catering - jedlo a nápoje pre inštitúcie, catering - jedlo a nápoje pre bankety, cateringové služby pre exteriér, cateringové služby pre hotely, cateringové služby zamerané na zásobovanie jedlom, charitatívnej služby, najmä zabezpečovanie potravín a nápojov, charitatívne služby, najmä poskytovanie jedla a pitia, dodávanie kávy do kancelárií (poskytovanie nápojov ), gastronomické služby, konzultačné služby v oblasti potravinovej bezpečnosti a nápojov, mobilné cateringové služby, organizácia cateringu na narodeninových oslavách, poradenstvo týkajúce kuchárskych receptov, poskytovanie jedál bezdomovcom alebo sociálne slabým, poskytovanie potravín ľuďom v núdzi ako charitatívny í služby, poskytovanie stravovania a nápojov pre veľtržné a výstavné priestory, príprava japonských jedál pre okamžitú spotrebu, príprava španielskych jedál pre okamžitú spotrebu,; služby dodávanie jedál na okamžitú spotrebu, služby japonských reštaurácií, služby prevádzok ponúkajúcich rýchle občerstvenie s odnosom so sebou, služby španielskych reštaurácií, stravovacie služby pre domovy dôchodcov, stravovacie služby pre konferenčné centrá, stravovacie služby pre nemocnice, stravovacie služby pre opatrovateľské domy, stravovacie služby pre podniky, stravovacie služby pre podnikové jedálne, stravovacie služby pre poskytovanie španielskej kuchyne, stravovacie služby pre poskytovanie japonskej kuchyne, stravovacie služby pre poskytovanie kuchyne v európskom štýle, stravovacie služby pre školy, stravovacie služby pre spoločenské a konferenčné sály a salóniky, stravovacie služby pre vzdelávacie zariadenia, stravovanie a nápoje pre koktejlové párty, turistické reštaurácie, zabezpečovanie hromadného stravovania (catering), zabezpečovanie stravovania a nápojov pre výstavné priestory, zaisťovanie stravovanie a nápojov pre konferenčné priestory', zásobovanie, zásobovanie potravinami v podnikoch rýchleho občerstvenia.
44 - Hygienická a kozmetická starostlivosť o človeka, hygienická starostlivosť o zvieratá, starostlivosť o čistotu a hygienu zvierat, starostlivosť o čistotu domácich zvierat, starostlivosť o domáce zvieratá, starostlivosť o zvieratá, služby starostlivosti o hygienu a krásu, služby starostlivosti o vzhľad a čistotu zvierat, služby starostlivosť o zdravie zvierat, služby zdravotnej starostlivosti, úprava (česanie) zvierat, veterinárne chirurgické služby, veterinárne služby, poľnohospodárske služby, služby akvakultúry, záhradnícke a lesnícke služby, zvieratá chované v domácnosti (starostlivosť o čistotu -), lesnícke služby, obnova lesa, obhospodarovanie vodných plôch (akvakultúra), odchov zvierat, poradenstvo týkajúce sa stávkovanie stromov, poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva, služby rybích fariem, služby zalesňovanie, včelárske služby, veterinárne a poľnohospodárske služby, výsadba stromov, výsadba stromov s cieľom kompenzácie uhlíkových emisií, záhradnícke služby a služby záhradnej architektúry, poľnohospodársk žívateľskej služby, výsev semien, chov mačiek, chov koní, chov plnokrvných koní, chov ošípaných, chov hovädzieho dobytka, informačné služby týkajúce sa poľnohospodárstva, kompilácie informácií vzťahujúcich sa k vtákom, konské farmy, plemenárske služby vo vzťahu k zvieratám, poradenstvo vzťahujúce sa k výžive zvierat, poradenstvo vzťahujúce sa k chovu zvierat, poskytovanie informácií o vtáctvu, prenájom dobytka, služby chovu dobytka, služby chovu hydiny, služby plemenitby dobytka, služby dávkovanie krmiva pre zvieratá, služby v oblasti chovu a plemenitby, služby v oblasti chovu a plemenitby koní, služby v oblastí chovu hospodárskych zvierat, služby v oblasti chovu oviec, služby v oblasti plemenitby koní, sterilizácia zvierat,; umelé oplodnenie zvierat, poľnohospodárske služby (chov zvierat), poľnohospodárske služby (pestovanie plodín), služby v oblasti siatie semien, služby v oblasti výsevu, floristickej služby, ničenie buriny, ničenie buriny pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, informačné služby týkajúce sa rastlinstva, informačné služby vzťahujúce sa na používanie chemikálií v záhradníctve, informačné služby vzťahujúce sa k používaní organických hnojív v záhradníctve, informačné služby týkajúce sa používania hnojív v záhradníctve, krajinárskej záhradné úpravy s kvetinovou výzdobou pre interiéry budov, kvetinové aranžmány (prenájom), likvidácia parazitov pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, likvidácia buriny, navrhovanie krajinárskych úprav, navrhovanie kvetinových aranžmánov, návrhy kvetinových aranžmánov, ničenie buriny, starostlivosť o rastliny v kvetináčoch, starostlivosti o rastliny (záhradnícke služby), starostlivosť o záhradu nie bo kvetinové záhony, starostlivosť o trávniky, pestovateľské poradenské služby súvisiace s záhradníctvo, pestovanie rastlín, pestovanie rastlín v skleníkoch, pokladanie trávnika, kladenie umelých trávnikov, poradenské služby týkajúce sa vodných záhrad, poradenské služby v oblasti záhradníctva, poradenské služby týkajúce sa pokladanie trávnikov, poradenské služby týkajúce sa výberu trávnikov, poradenstvo pre záhradkárstvo, poradenstvo týkajúce sa pestovania rastlín, poskytovanie informácií na určovanie rastlín a kvetov pre záhradnícke účely, poskytovanie informácií o záhradníčení, poskytovanie informácií týkajúcich sa prenájmu rastlín v črepníkoch, poskytovanie informácií týkajúcich sa prenájmu kosačiek na trávu, poskytovanie informácií týkajúcich sa výsadby záhradných stromov, prenájom interiérových rastlín,; prenájom kvetov, prenájom rastlín, prenájom rastlín v črepníkoch, prenájom kosačiek na trávu, prenájom záhradníckeho náčinia, rastlinné škôlky, rozptyľovanie záhradníckych chemikálií, kosenie trávnikov, služby týkajúce sa starostlivosti o záhrady, služby v oblasti kvetinárstva, služby v oblasti záhradníctva, služby záhradnej architektúry , stromovej škôlky, údržba trávnikov, údržba záhrad, výsadba rastlín, výsadba záhradných stromov, záhradkárske a záhradnícke služby, záhradná architektúra (služby -), záhradnícke informácie a rady, zhotovovanie vencov, íyzická rehabilitácia, chirurgia, genetické testovanie zvierat, informačné služby v oblasti veterinárneho farmaceutického priemyslu, informačné služby týkajúce sa veterinárským fannaceutickým výrobkom, laboratórne analytické služby týkajúce sa ošetrovanie zvierat, lekárske informačné služby poskytované prostredníctvom Internetu, masáž koní, masá ž psov, nemocničné služby pre domáce zvieratá, odber spermy, odborné konzultačné služby v oblasti veterinárnych služieb, starostlivosti o ryby, podkutie a údržba kopýt koní, starostlivosť o vtáky, poradenské služby v oblasti starostlivosti o ryby, poradenské služby v oblasti starostlivosti o domáce zvieratá, poradenstvo v oblasti starostlivosti o vtáky, poradenstvo vzťahujúce sa k starostlivosti o zvieratá, poskytovanie informácií týkajúcich sa chovu zvierat, poskytovanie informácií týkajúcich sa veterinárnych služieb, prenájom ultrazvukových diagnostických zariadení, prenájom veterinárnych nástrojov, róntgenové služby, služby oplodňovanie in vitro pre zvieratá, služby podkúvač, služby róntgenových technikov, služby testovania výkonnosti zvierat, služby umelého oplodnenia, služby v oblasti starostlivosti o akvarijné rybičky,; služby v oblasti starostlivosti o domácich miláčikov, služby v oblasti starostlivosti o domáce vtáctvo, služby v oblasti znižovania hmotnosti, služby v oblasti veterinárnej chirurgie, veterinárna chirurgia, veterinárne informačné služby poskytované prostredníctvom internetu, veterinárne nemocnice, veterinárna poradenské služby, vkladanie podkožných mikročipov pre domáce zvieratá na účely monitorovania a identifikácie, hygienická a kozmetická starostlivosť o zvieratá, kozmetická starostlivosť o zvieratá, kúpanie domácich maznáčikov, služby salónov krásy pre domáce zvieratá, služby salónov krásy pre domácich miláčikov, služby salónov krásy pre mačky, služby salónov krásy pre psov, služby v oblasti starostlivosti o psov, strihanie psov, strihanie zvierat, zvieracie salóny krásy, aromaterapeutické služby, bylinkárstvo, chiropraktika, chiropraxe, dietetické konzultačné služby (lekárske), dietetické služby, dohľad nad programy znižovania hmotnosti, elektroterapeutické služby v oblasti fýzioterapie, fannaceutické služby, íyzioterapia, genetické poradenstvo, genetické testy na zvieratách pre diagnostické alebo liečebné účely, hlasová a rečová terapia, hĺbkové masáže, hodnotenie kontroly hmotnosti, hodnotenie udržiavanie hmotnosti, homeopatické klinické služby, hospice, hydroterapeutické služby, hydroterapia , hypnoterapie, infonnácie týkajúce sa masážou, informačné služby so zameraním na zdravotnú starostlivosť, informačné služby týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, informačné služby vzťahujúce sa k zdravotnej starostlivosti, kliniky alebo sanatóriá (súkromné), konzultácie vzťahujúce sa k zdravotnej starostlivosti, konzultácie týkajúce sa biorytmúm , konzultačné služby týkajúce sa starostlivosti o zdravie, konzultačné služby týkajúce sa výživy, konzultačné služby týkajúce sa lekárskej zdravotnej starostlivosti,; konzultačné služby týkajúce sa chudnutie, kryoterapeutické služby, laboratórne analytické služby týkajúce sa ošetrovania osôb, kúpeľné služby, liečba alergií, liečba drogovej závislosti, liečba pre odvykanie od fajčenia, liečba toxikomanov, liečba týkajúce sa kontroly hmotnosti, ľudské tkanivové banky, logopedické služby, logopédia, masáž chodidiel, masáž horúcimi kameňmi, masáže, masáže a terapeutické shiatsu masáže, meditácie (služby), monitorovanie pacientov, moxibuscie, muzikoterapia pre fyzické, psychologické a poznávacie účely, naprapatie, nemocničné služby opatrovateľských domov, nutričné poradenstvo, odborné poradenstvo so zameraním na zdravie, odborné poradenstvo súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, odborné poradenstvo v oblasti výživy, odľahčovacie služby v podobe ošetrovateľských služieb, on-line poskytovanie lekárskych záznamov s výnimkou zubného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť (domáce náv Števo), osteopatia, patologické služby týkajúce sa liečby osôb, starostlivosti o zdravie v podobe organizácií pre zachovanie zdravia, starostlivosť pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov, opatrovateľské domy, opatrovateľské domy (služby), plánovanie a dohľad v oblasti znižovania telesnej hmotnosti, plánované rodičovstvo, plánovanie a kontrola diét, plánovanie programov znižovanie hmotnosti, pomoc jednotlivcom pri odvykaní od fajčenia, poradenské služby týkajúce sa zdravia, poradenské služby týkajúce sa diét, poradenské služby týkajúce sa regulácie hmotnosti, poradenské služby týkajúce sa úbytku váhy, poradenstvo týkajúce sa osobnej starostlivosti o seniorov (zdravie), poradenstvo týkajúce sa pracovnej terapie,; poradenstvo v oblasti diéty a výživy, poradenstvo v oblasti dojčenia, poradenstvo v oblasti stravovania a výživy, poradenstvo v oblasti stravovania, poradenstvo v oblasti výživy, pôrodné asistentky (služby -), pôrodnícke služby, poskytovanie cvičebných priestorov a zariadení na liečebné rehabilitačným účely, poskytovanie informácií o dojčení, poskytovanie informácií o potravinových doplnkoch a výžive, poskytovanie informácií o zdraví, poskytovanie informácií týkajúcich sa tradičných japonských masážou, poskytovanie informácií týkajúcich sa chiropraxe, poskytovanie informácií o zdravotnej starostlivosti po telefóne, poskytovanie informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, poskytovanie informácií týkajúcich sa moxibuscie, poskytovaním informácií o akupunktúry, poskytovanie informácií týkajúcich sa diétneho a výživového poradenstva, poskytovanie informácií týkajúcich sa diétnych a výživových doplnkov , Poskytovanie informácií v oblasti výživy, poskytovanie liečebných služieb o oblasti odvykanie od fajčenia, poskytovanie programov na zníženie hmotnosti, poskytovanie odľahčovacích služieb, poskytovanie služieb týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí, poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí, poskytovanie výživových informácií o jedle, poskytovanie zariadenie pre telesnú rehabilitáciu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí, poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí, poskytovanie výživových informácií o jedle, poskytovanie zariadenie pre telesnú rehabilitáciu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí, pracovná terapia a rehabilitácia, príprava správ vzťahujúcich sa k záležitostiam v oblasti zdravotnej starostlivosti, prispôsobovanie načúvacích pomôcok, prenájom nemocničných zariadení, prieskumy v oblasti hodnotenia zdravotného rizika, rady ohľadne alergií, reflexológia, rehabilitácia drogovo závislých pacientov, rehabilitácie pacientov závislých alkoholu, rehabilitácie pacientov závislých na narkotikách, rehabilitácie pacientov zneužívajúcich omamné látky,; riadená zdravotná starostlivosť, sanatóriá, služby akupunktúry, služby hudobné terapia, služby kyslíkového baru, služby lymfodrenáže, služby mikrodermabrázia, služby očnej optiky, služby optikov, služby starostlivosti o duševné zdravie, služby poskytované dietetikom, služby pracovná terapia, služby pre liečbu nespavosti, služby odľahčovacích služieb v podobe domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby pre liečbu závislostí, služby sanatórií, služby týkajúce sa reiki, služby v oblasti Bankov terapie, služby v oblasti domácej hydroterapia, služby v oblasti domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby v oblasti domácej zdravotnej starostlivosti, služby v oblasti plánovanie programov na znižovanie hmotnosti, služby v oblasti reflexológia, služby zubného lekárstva, arteterapia (liečba výtvarným umením), behaviorálne analýza na lekárske účely, hodnotenie osobnosti (služby v oblasti duševného zdravia), holistická psychoterapie, individuálne a skupín ové psychologické služby, konzultačné služby súvisiace s správanie jednotlivca, poradenstvo týkajúce sa integrálne psychológie, poradenstvo vzťahujúce sa k psychologickej liečbu zdravotných ťažkostí, poradenstvo vzťahujúce sa k psychologickej úľavu pri zdravotných ťažkostiach, poskytovanie informácií v odbore psychológie, poskytovanie informácií vzťahujúcich sa k zmene správania , poskytovanie zariadení pre duševnú rehabilitáciu, príprava psychologických profilov, príprava psychologických profilov pre liečebné účely, príprava psychologických správ, vykonávanie psychologických posudkov a vyšetrenie, psychiatrické konzultácie, psychiatrické služby, psychiatrické testovanie, psychológ (služby -), psychologická liečba, psychologická starostlivosť, psychologická testovanie na liečebné účely, psychologické vyšetrenia,; psychologické konzultácie, psychologické poradenské služby v obore športe, psychologické poradenstvo, psychologické poradenstvo pracovníkom, psychologické poradne, psychologické testovanie, psychonretrické testovanie na liečebné účely, psychoterapeutické činnosť, psychoterapia, psychoterapia pre dojčatá, služby poskytované psychológmi, služby psychologickej diagnostiky, služby psychologických posudkov, služby psychologických posudkov a vyšetrení, služby psychoterapeuta, služby v oblasti psychoterapie, služby v odbore psychológie práce, služby psychológa, kozmetické laserové odstránenie tetovania, laserové odstraňovanie tetovanie, vykonávanie tetovanie, telový piercing, tetovacie salóny, tetovanie, tetovanie domácich zvierat pre identifikačné účely, zavádzanie piercingu, analýzy farby (kozmetické služby), aplikácia kozmetických výrobkov na tvár, aplikácie kozmetických výrobkov na telo, farbenie obočia, farbenie očných as, depilácia voskom, depilačné ošetrenie, depilačné procedúry, dodávanie vybavenia víriviek, elektrolýza na kozmetické účely, estetické služby, holičské služby, holičstvo, hygienická a kozmetická starostlivosť, hygienická starostlivosť o ľudskej jedinca, injekčné zavedenie výplňových materiálov na kozmetické účely, kadernícke salóny, kadernícke salóny pre deti, kadernícke salóny pre mužov, kadernícke salóny pre príslušníkov armády, kadernícke salóny pre ženy, kadernícke salóny (služby), kadernícke služby, kaderníctvo, konzultačné služby ohľadom líčenia poskytované on-line alebo osobne, konzultačné služby týkajúce sa kozmetickej starostlivosti, konzultačné služby v obore líčenia, konzultačné služby súvisiace so kozmetike, kozmetická analýza, kozmetická elektrolýza, kozmetická elektrolýza na odstránenie ochlpenia, kozmetická laserová liečba pokožky, kozmetická laserové ošetrenie na podporu rastu vlasov, kos metická starostlivosti, kozmetická starostlivosť o chodidlá,; kozmetická starostlivosť o telo, kozmetická starostlivosť pre ľudí, kozmetické konzultačné služby, kozmetické laserové ošetrenie metličkových žiliek, kozmetické laserové ošetrenie kŕčových žíl, kozmetické laserové ošetrenie plesne na nechtoch na nohách, kozmetické laserové ošetrenie na odstránenie nežiaduceho ochlpenia, kozmetické ošetrenie tváre, kozmetické ošetrenie vlasov , kozmetické ošetrovanie, kozmetické poradenské služby, kozmetické poradenstvo, kozmetické služby starostlivosti o tvár, kozmetické služby starostlivosti o telo, kozmetické služby týkajúce sa ličema, laserové omladzovanie pleti, laserové spevňovanie pleti, kúpele, liposukcia, manikúra, manikúra a pedikúra, umývanie vlasov šampónom , nanášanie samoopaľovacích prípravkov na ľudské telo nástrekom, nanášanie samoopaľovacích prípravkov nástrekom, nanášanie samoopaľovacích prípravkov v opaľovacích štúdiách, vyrovnávanie vlasov, natáčanie očných rias, nadväzovanie vlasov, odstraňovaní celulitídy, on-line poradenské služby ohľadom líčenia, ondulácia vlasov, opaľovací salóny, opaľovacie štúdiá, osobné terapeutické služby pre odstraňovanie celulitídy, osobné terapeutické služby vzťahujúce sa k obnove rastu vlasov, osobné terapeutické služby pre úpravu krvného obehu, osobné služby pre odstraňovanie ochlpenia, osobné terapeutické služby pre rozpúšťanie tuku, starostlivosť o nechty (služby), pečie o vlasy, pedikúra, permanentný make-up (služby), poradenské služby v oblasti starostlivosti o pleť, poradenské služby týkajúce sa starostlivosti o vlasy, poradenstvo poskytované prostredníctvom internetu v odbore starostlivosti o telo a krásu, poradenstvo v odbore starostlivosti o telo a krásu, poskytovanie hygienických zariadení, poskytovanie informácií o kráse,; poskytovanie informácií o tureckých kúpeľoch, poskytovanie informácií o verejných kúpeľoch, poskytovanie informácií týkajúcich sa služieb salónov krásy, poskytovanie informácií v odbore úpravy vlasov, poskytovanie mobilných toaliet na akcie, poskytovanie služieb sauny, poskytovanie tureckých kúpeľov, poskytovanie verejných kúpeľov, poskytovanie verejných kúpeľov pre osobné hygienu, poskytovanie verejných záchodov, poskytovanie zariadení solárií, predlžovanie rias, prenájom mobilného zdravotného vybavenia, prenájom prenosných záchodov, prenájom priestorov alebo zariadení umyvární, prenájom spŕch, prenájom strojov a prístrojov na použitie v salónoch krásy a holičstvách, prenájom strojov a zariadení na použitie v salónoch krásy alebo holičstvách, prenájom zariadení pre starostlivosť o pleť, prenájom zásobníkov na navíjací uteráky, prenájom zdravotníckych zariadení, prevádzkovanie kúpeľných domov, prevádzkovanie Verejné ch kúpeľov pre zdravotné účely, salóny (kadernícke -), salóny krásy, salóny starostlivosti o pleť, sauny (služby), služby farbenie mihalníc, služby holičstvo, služby kaderníckych salónov, služby kaderníctvo a salónu krásy, služby kozmetickej starostlivosti o telo, tvár a vlasy, služby kozmetickej starostlivosti o pleť a telo, služby kozmetického salónu, najmä so zameraním na riasy, služby Mikropigmentácia, služby odstraňovanie ochlpenia laserom, salóny starostlivosť o nechty.
45 - Bezpečnostné služby, záchrannej služby, služby stráženia a donucovacie služby, osobné a spoločenské služby, právne služby, analýza odtlačkov prstov, bezpečnostné inšpekčné služby pre tretie osoby, bezpečnostná kontrola osôb a batožiny na letiskách, bezpečnostné kontroly batožiny pre letecké spoločnosti, bezpečnostné označovanie dokumentov, bezpečnostná prehliadka batožiny, bezpečnostné previerky pre prípravu dokladov totožnosti, bezpečnostné služby na ochranu majetku, bezpečnostné služby na ochranu osôb, bezpečnostné služby ostrahy pre budovy, bezpečnostné služby pri verejných podujatiach, bezpečnostné služby pre budovy, bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku, bezpečnostné značenie tovar, topánočky na kolesá automobilov, civilná obrana, civilná ochrana, detektívne služby v obchodoch, dohľad v uzavretom okruhu, dohľadávanie odcudzeného majetku, forenzná analýza videozáznamov z bezpečnostných kamier na účely predchádzanie podvodom a krádežiam, forenznej poradenstvo pre kriminálne vyšetrovanie, hľadanie stratených kľúčov, hodnotenie bezpečnosti, hodnotenie bezpečnostných rizík, informácie o hľadaní nezvestných osôb, informácie o nehodách, informačné služby o bezpečnosti, kontrola batožiny na bezpečnostné účely, konzultácie v odbore bezpečnosti na pracovisku, konzultačné služby pre prevenciu zločinov, konzultačné služby v obore národnej bezpečnosti, kriminálne vyšetrovanie, letiskové bezpečnostná kontrola batožiny, letiskové bezpečnostné služby, monitorovanie bezpečnostných systémov, monitorovanie bezpečnostných a poplašných zariadení, monitorovanie požiarnych poplašných zariadení, navrátenie odcudzených vozidiel, nočné strážna služba, nočné strážna služba, osobná ochrana, osobný strážca, ostraha zariadenie, otváranie bezpečnostných zámkov, otváranie zámkov dverí, otváraný í zámkov (zámočnícke služby),; overovanie informácií týkajúcich sa totožnosti osôb (služby overovania totožnosti), policajné ochrana, policajné služby, pomoc pri lokalizácii stratených domácich zvierat, pomoc prostredníctvom záchranných člnov, poradenské služby vzťahujúce sa k príprave noriem, poradenské služby vzťahujúce sa k ochrane zdravia a bezpečnosti, poradenské služby o bezpečnosti, poradenstvo o bezpečnostných predpisoch pri práci, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti, poradenstvo v oblasti krádeže dát a krádeže identít, poradenstvo v oblasti prevencie požiarov, poradenstvo v odbore ochrany pred žiarením, poskytovanie informácií týkajúcich sa bezpečnostných služieb ochranky, poskytovanie informácií týkajúcich sa prenájmu požiarnych poplašných zariadení, poskytovanie informácií týkajúcich sa služieb osobných strážcov, poskytovanie prieskumných a sledovacích služieb, po skytování služieb v oblasti preverovania osôb, prenájom bezpečnostných schránok, prenájom bezpečnostných zariadení, prenájom bezpečnostného vybavenia, prenájom poplašných zariadení, preverovacie služby, požičiavanie ochranných odevov, sledovanie kradnutých vozidiel, služby bezpečnostnej ochranky, služby detekcia bômb, služby elektronického monitorovania na bezpečnostné účely, služby likvidácia bômb, služby likvidácie výbušných materiálov, služby ochranky k ochrane majetku a osôb, služby osobných strážcov, služby ostrahy, služby ostrahy pre zabránenie vniknutiu zlodejov, služby plavčíka, služby preverovanie osoby pred nástupom do zamestnania, služby spojené s odtlačkami prstov, služby týkajúce sa kontroly pasov (bezpečnosť), služby v oblasti bezpečnostných prehliadok leteckých pasažierov, služby v oblasti bezpečnosti pasažierov v lietadlách, služby v oblasti dozoru, služby v oblasti držania kľúčov, asistencia pri obliekaní kimona, astrologické a duchovnej služby, detektívne služby,; detektívne vyšetrovanie, sprievod do spoločnosti, eskortné agentúr)' (spoločenské), stráženie detí, stráženie detí (služby), stráženie domov v čase neprítomnosti majiteľov, informácie o móde (poskytovanie), lobistické služby, s výnimkou tých pre komerčné účely, konzultácie v odbore osobných vzťahov, manželské poradenstvo, on-line služby nadväzovanie sociálnych kontaktov, opatrovanie domácich zvierat, Opatrovnícka starostlivosť, osobné konzultačné služby v oblasti módy, plánovanie a zabezpečovanie svadobných obradov, podpora pri úmrtí blízkej osoby, pohrebné služby, poručnické služby, poskytovanie a organizovanie necírkevních nenáboženských civilných manželských obradov, poskytovanie asistenčných psov nevidiacim, poskytovanie emocionálnej podpory rodinám, poskytovanie emocionálnej podpory pacientom s rakovinou a ich rodinám prostredníctvom interaktívnych on-line fór, poskytovanie informácií o móde, posk anie obuvi osobám v núdzi (charitatívnej služby), poskytovanie odevov potrebným osobám (dobročinné služby), poskytovanie osobnej podpory rodinám pacientov trpiacich chorobami ohrozujúcimi ich život, poskytovanie právnych služieb hospitalizovaným pacientom a pacientom v dlhodobých liečebniach, poskytovanie služieb osobnej podpory pacientom trpiacim rakovinou a ich rodinám, písanie súkromných listov, požičiavanie klenotov, požičiavanie odevov, požičiavanie šiat, zoznamovacie služby, služby adopcie zvierat, služby adopčných agentúr, služby detektívnych agentúr, služby sprievodu, služby kŕmenie mačiek (v neprítomnosti majiteľa), služby meranie veľkosti podprseniek, služby on- line sociálnych sietí,; dostupné prostredníctvom mobilných aplikácií na stiahnutie, služby poskytovania spoločnosti seniorom a zdravotne postihnutým osobám, služby (zoznamovacie -), služby zoznamovacej agentúry, služby sociálnych sietí Online, služby svadobných kaplniek, služby týkajúce sa venčenie psov, služby v oblasti manželského poradenstva, služby v oblasti politického lobovania, stylingové služby v oblasti osobného šatníku, poskytovanie informácií týkajúcich sa služieb požičiavanie odevov, prenájom topánok, prenájom ochranných masiek, prenájom ochranných odevov a zariadení, prenájom ochranných prilieb, prenájom záchranných viest, požičiavanie oblekov a večerných šiat, požičiavanie smokingov, požičiavanie spoločenských odevov, požičiavanie uniforiem, hľadanie osôb unikajúcich pred spravodlivosťou, pátranie po nezvestných osobách, poradenské služby v oblasti súkromného vyšetrovania, služby v oblasti overovania identity, služby v ob lasti pátranie po osobách na úteku (utečencov), vyhľadávanie osobných informácií, vyhľadávanie stratených osôb, vyšetrovanie krutého zaobchádzania so zvieratami, vyšetrovanie osobných informácií, vyšetrovanie týkajúce sa nezvestných osôb, zoznamovacie agentúry, internetové zoznamovacie služby, zoznamovacie služby poskytované prostredníctvom sociálnych sietí, služby agentúr v oblasti zoznamovania osôb, služby agentúr sprostredkujúcich zoznamovanie osôb, služby zoznamovacích agentúr, služby v oblasti zoznamovania prostredníctvom počítača, služby video zoznamovanie, svadobné agentúry, zoznamovacie služby prostredníctvom počítača. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SEVEN STARS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hronek & Partners HOLDING s.r.o.; Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 313-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2018 126,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.12.2018 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 313-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.02.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 06.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.02.2018 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.02.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.05.2018 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 31.05.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.08.2018 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 02.08.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie žiadosti 30.11.2018 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 11.12.2018 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.12.2018 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2019 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 18.03.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 16.04.2019 Typ Odoslané
POZ 313-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku