Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3127-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  214088 
(151)  Dátum zápisu  07.06.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3127-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Marketing, poskytovanie multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode, merchandising, obchodný franchising, automatizované spracovanie dát, pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov.
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov a pod., služby na internete súvisiace s televíznym vysielaním, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná kancelária, poskytovanie informačných služieb prostredníctvom počítačov v súvislosti s televíznym vysielaním, televízne spravodajstvo.
41 - Nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne, alebo vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo výchovy alebo vzdelávania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NOVA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TV Nova s.r.o.; Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2006 03/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 09/2006 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 07.09.2006 09/2006 XC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.11.2011 11/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 24.11.2021 22/2021 TC3M
7 Zmeny v zozname tovarov a služieb 07.12.2021 23/2021 XD3M
8 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 3127-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3127-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.10.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.10.2001 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.10.2001 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.11.2001 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2001 Typ Platba
5 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 12.12.2001 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.02.2002 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.02.2002 Typ Doručené
8 Plná moc 28.03.2002 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 12.08.2002 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 16.08.2002 Typ Interné listy
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 23.09.2002 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 22.11.2002 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 25.11.2002 Typ Doručené
14 Odpoveď na správu úradu 27.07.2005 Typ Doručené
14a Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.07.2005 Typ Doručené
15 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.08.2005 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 28.10.2005 Typ Odoslané
17 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 24.10.2005 Typ Doručené
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.10.2005 Typ Doručené
19 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.11.2005 Typ Odoslané
20 Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.12.2005 Typ Doručené
21 pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2005 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2006 Typ Odoslané
23 Žiadosť o opravu 24.07.2006 Typ Doručené
23a Osvedčenie 24.07.2006 Typ Doručené
24 pokyn na zápis opravy údajov o POZ/OZ 08.08.2006 Typ Interné listy
25 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2006 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2011 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.08.2011 Typ Doručené
28 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2011 Typ Platba
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2011 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
31 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Typ Doručené
32 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2021 Typ Doručené
32a Sprievodný list 18.10.2021 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.10.2021 Typ Doručené
33a Sprievodný list 18.10.2021 Typ Doručené
34 vyžiadanie poplatku za obnovu 28.10.2021 Typ Odoslané
35 dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2021 Typ Odoslané
36 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2021 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 3127-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.09.2011 CET 21, spol. s.r.o. CET 21 spol. s r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.10.2021 TV Nova s.r.o. CET 21, spol. s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku