Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3124-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  198436 
(151)  Dátum zápisu  08.03.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.10.2020 
(210)  Číslo prihlášky  3124-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.10.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 06, 16, 17, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Lepidlá na priemyselné a konštrukčné aplikácie, chemické odstraňovače machu - lišajníka a rias, použiteľné na všetky typy stavebných materiálov.
02 - Chemické čistiace činidlá na drevo a steny, náterové farby, laky, ochranné prípravky na drevo a steny.
06 - Kovové pásy na konštrukcie.
16 - Papierové pásy na konštrukcie.
17 - Izolačné materiály a syntetické tesniace materiály, činidlá a prostriedky na utesňovanie a renováciu striech, nekovové pásy na konštrukciu.
19 - Výrobky na báze asfaltu na strechy, smola na strechy, decht. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TYTAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Selena Marketing International Sp. z o.o.; Legnicka 48A, 54-202 Wrocław; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2001 12/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2002 6/2002 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2011 3/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 3/2011 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2012 10/2012 PC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 02.12.2020 12/2020 ND3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
POZ 3124-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
F0011 Popl. za prihlášku 26.10.2000 4 400,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.10.2010 182,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2012 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2015 3,50 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 24.09.2020 96,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3124-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 20.10.2000 Typ Doručené
Prihláška OZ 20.10.2000 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 31.10.2000 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.07.2001 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.09.2001 Typ Doručené
výsledok rešerše 01.10.2001 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 01.10.2001 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.03.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.09.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2010 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.10.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 02.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 02.04.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.06.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.08.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode 03.08.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 06.08.2015 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 10.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 31.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2015 Typ Platba
všeobecný referátnik 13.10.2015 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.10.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.02.2020 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 28.09.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 3124-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.01.2011 SELENA Co. S. A. SELENA Co. S. A.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.08.2012 SELENA S.A. SELENA Co. S. A.
3 Prevod majiteľa 21.08.2012 Virgo Project Sp. z o.o. SELENA S.A.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.08.2012 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2015 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.10.2015 Selena Marketing International Sp. z o.o. Virgo Project Sp. z o.o.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.09.2022 Selena Marketing International Sp. z o.o. Selena Marketing International Sp. z o.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku