Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3122-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257570 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3122-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.01.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.05.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Cestné stavebné stroje.
09 - Zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; meracie prístroje; geodetické prístroje a nástroje; výtyčky, nivelačné laty (geodetické nástroje); lasery (nie na lekárske použitie); nivelačné prístroje; optické hranoly; telemetre, optické diaľkomery; optické prístroje a nástroje; laserové meracie zariadenia.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skladov; výstavba tovární. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.01.19, 15.01.17, 26.13.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  P&T Group s.r.o.; Švábovce 65 
(740)  Zástupca (-ovia)  LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o.; Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.01.2022 1/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.05.2022 9/2022 FG3M
 
POZ 3122-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3122-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.11.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.12.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.12.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 14.12.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.05.2022 Typ Odoslané
POZ 3122-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku