Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3122-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205094 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3122-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Marketing; obchodné alebo podnikateľské informácie; podpora predaja pre tretie osoby; prieskum trhu; reklamná a propagačná činnosť; sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja reklamných predmetov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
43 - Hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; poskytovanie stravy a nápojov; prenájom prednáškových sál; prevádzkovanie hotelového ubytovania; rezervovanie prechodného ubytovania; reštaurácie.
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; kúpele na účely liečenia; lekárske služby; masáže; ošetrovateľské služby; parné kúpele; sanatóriá; verejné kúpele; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RUBÍN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kúpele Dudince, a.s.; Kúpeľná 106/3, Dudince 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.08.2015 8/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3122-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.04.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2012 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3122-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
zápis zmeny mena do registra Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 29.10.2002 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.11.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.11.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 12.08.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 23.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.11.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.04.2015 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 13.04.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.04.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.04.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.04.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.05.2015 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 14.05.2015 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 01.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 03.07.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.07.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 15.07.2015 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 28.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 28.07.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3122-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.06.2003 Kúpele Dudince, a. s. HONTTHERMA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.07.2015 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.07.2015 Kúpele Dudince, a.s. Kúpele Dudince, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku