Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3122-2002
(111)  Trademark Number  205094 
(151)  Registration Date  12.01.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  29.10.2022 
(210)  Application Number  3122-2002 
(220)  Application Date  29.10.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.10.2003 
(450)  Publication of Registration Date  06.04.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 43, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Marketing; obchodné alebo podnikateľské informácie; podpora predaja pre tretie osoby; prieskum trhu; reklamná a propagačná činnosť; sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja reklamných predmetov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
43 - Hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; poskytovanie stravy a nápojov; prenájom prednáškových sál; prevádzkovanie hotelového ubytovania; rezervovanie prechodného ubytovania; reštaurácie.
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; kúpele na účely liečenia; lekárske služby; masáže; ošetrovateľské služby; parné kúpele; sanatóriá; verejné kúpele; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  RUBÍN 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kúpele Dudince, a.s.; Kúpeľná 106/3, Dudince 
(740)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.08.2015 8/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3122-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.04.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2012 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3122-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
zápis zmeny mena do registra Type Sent document
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 29.10.2002 Type Delivered
Plná moc 04.11.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.11.2002 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.11.2002 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2003 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2003 Type Payment
výsledok rešerše 12.08.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 12.08.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 23.10.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.11.2012 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.04.2015 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 13.04.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.04.2015 Type Delivered
Plná moc 14.04.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 17.04.2015 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.05.2015 Type Payment
vyžiadanie poplatku 14.05.2015 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 01.07.2015 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 03.07.2015 Type Delivered
všeobecný referátnik 13.07.2015 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 15.07.2015 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 28.07.2015 Type Delivered
Plná moc 28.07.2015 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2015 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Type Sent document
POZ 3122-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.06.2003 Kúpele Dudince, a. s. HONTTHERMA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.07.2015 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.07.2015 Kúpele Dudince, a.s. Kúpele Dudince, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku