Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 312-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235684 
(151)  Dátum zápisu  01.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  312-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 10, 16, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a iné výrobky na liečebné účely; lieky; lieky vo forme tabliet; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; farmaceutické lieky v podobe jednotkových dávok; antipyretiká (lieky proti horúčke); narkotiká; drogy na liečebné účely; lieky na zmiernenie bolesti; analgetiká; augenol a methylsalicylát na farmaceutické účely; prostriedky proti bolesti svalov a hlavy; prostriedky proti brušným bolestiam, predovšetkým plynnatosti a kolikám; krémy na zmierňovanie bolesti; krémy na farmaceutické a lekárske účely; masti a tinktúry na farmaceutické a lekárske účely; lieky na liečbu srdcovo-cievnych ochorení; lieky na liečbu vysokého krvného tlaku; lieky na liečenie alergie; rádioterapeutické lieky; lieky na nevoľnosť; lieky na zažívacie problémy; lieky proti kašľu; farmaceutické zmesi v podobe očných kvapiek; lieky proti reume; farmaceutické roztoky na lokálne vyplachovanie; farmaceutické zlúčeniny na liečbu prieduškových a pľúcnych chorôb; lieky určené na podávanie inhaláciou; farmaceutické prípravky na inhalovanie, určené na liečenie pľúcnej hypertenzie; farmaceutické prípravky na posilnenie; farmaceutické prípravky na liečbu alkoholizmu; farmaceutické prípravky na liečbu hormonálnych porúch a na prevenciu osteoporózy; farmaceutické prípravky na liečbu psoriázy; farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu rakoviny; lieky na zastavovanie krvácania; farmaceutické lieky v podobe kladných inotropických činidiel; gastrointestinálne lieky; chemické antikoncepčné prípravky; kapsuly na lieky; lekárničky prvej pomoci (vybavené); dávkovače liekov (naplnené); potravinové doplnky na posilnenie imunitného systému; zdravotné doplnky výživy vyrobené prevažne z vitamínov; sušené mlieko (pre dojčatá); dietetické prípravky na lekárske účely; potravinové prípravky na lekárske účely; dezinfekčné prostriedky; liečivá na ľudskú spotrebu; bahno na kúpele; soli do minerálnych kúpeľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; liečivé prípravky do kúpeľa; obklady (teplé zábaly); tinktúry (farmaceutické prípravky); liečivá na kurie oká; náplasti na kurie oká; kyseliny na farmaceutické účely; leukoplast; náplasti na lekárske účely; lepidlá na umelé chrupy; antibakteriálne farmaceutické prípravky; buničina na farmaceutické účely; zdravotnícke materiály na bandážovanie; zdravotnícke obväzy; obväzy tlakové; hygienické výrobky na lekárske použitie; chemikálie na farmaceutické účely; dermatologické farmaceutické látky; diagnostické činidlá na farmaceutické účely; farmaceutické antialergické prípravky a látky; farmaceutické hydratačné gély; linimenty (tekuté masti); masti na farmaceutické účely; masti proti popáleninám; liečivé potravinové doplnky na výživné účely; farmaceutické prípravky na čistenie akné; mentol; bylinkové čaje na lekárske použitie; potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, aminokyseliny, minerály a stopové prvky; imunologické výrobky; bielkovinové jedlá na dietetické účely pre osoby s poruchami zažívacieho systému; bielkovinové potraviny na dietetické účely (upravené na lekárske účely); bylinkové zmesi používané ako dietetické prísady pre osoby so špeciálnymi stravovacími nárokmi; dietetické a výživné doplnky; farmaceutické sladidlá; dietetické cukrovinky na lekárske účely; cukrovinky s liečivými prísadami; dietetické doplnky na ľudskú spotrebu, vydávané bez lekárskeho predpisu, určené pre osoby so špeciálnymi požiadavkami na stravu v dôsledku zdravotného stavu; dietetické doplnky na ľudskú spotrebu, vydávané bez lekárskeho predpisu, obsahujúce hlavne minerály; dietetické doplnky obsahujúce ženšen na lekárske použitie; dietetické doplnky pre dojčatá; dietetické doplnky pre ľudí, vydávané bez lekárskeho predpisu, obsahujúce hlavne vitamíny; dietetické doplnky pre ľudí, vydávané bez lekárskeho predpisu, obsahujúce stopové prvky; dietetické doplnky s obsahom materskej kašičky na lekárske použitie; dietetické doplnky s obsahom niacínu na lekárske použitie; dietetické džemy na lekárske účely; bylinkové potravinové doplnky pre osobné špeciálne stravovacie požiadavky; dietetické extrakty na lekárske účely; dietetické látky na lekárske účely, používané pri riadení hmotnosti; dietetické mliečne koktaily na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na lekárske účely; dietetické potravinové doplnky; dietetické potravinové prípravky s nízkym obsahom tuku (upravené na lekárske účely); dietetické potraviny na lekárske účely, vyrobené z cukru a sladidiel; dietetické výrobky na zverolekárske účely; farmaceutické prípravky používané ako dietetické prísady do jedla; izotonické nápoje pre osoby so špeciálnymi dietetickými potrebami vyvolanými zdravotným stavom; lecitín používaný ako dietetický doplnok; modifikované želatínové škroby do potravín pre osoby s dietetickými ochoreniami; soľ upravená na dietetické účely; rastlinné zmesi používané ako dietetické doplnky pre ľudí so špeciálnymi nárokmi (liečebnými); aktívne špecifické imunoterapeutické činidlá; činidlá na aktiváciu imunologických funkcií metabolizmu; imunoglobulínové prípravky; imunologické séra s protilátkami na lekárske použitie; farmaceutické, zverolekárske výrobky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; prostriedky proti vyrážkam na pokožke vyvolané uštipnutím hmyzu; hojivé hubky a náplasti; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy; herbicídy.
10 - Aplikátory liekov; teplomery na lekárske účely; tlakomery krvného tlaku; stetoskopy; prístroje na umelé dýchanie; resuscitačné prístroje; vibromasážne prístroje; UV-lampy na lekárske účely; nepremokavé plachty na postele; ortopedické vložky; zdravotná obuv; pančuchy na kŕčové žily; lekárnické vstrekovacie zariadenia; korzety na zdravotnícke účely; zvieracie kazajky; lekárske nástroje na testovanie používania drog; zubné prístroje a nástroje; masky pre zdravotnícky personál; umelé končatiny; urologické prístroje a nástroje; odsávačky; striekačky na lekárske účely; uretrálne injekčné striekačky; vrecká na lekárske použitie na zber vzoriek moču; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske účely; vankúše proti preležaninám; podporná bandáž; pinzety zdravotných sestier; nosidlá pre pacientov; infúzne čerpadlá na podávanie liekov; kvapkadlá na podávanie liekov, predávané prázdne; lekárske nástroje na monitorovanie terapeutických liekov; lekárske pumpy na podávanie liekov v odmeranom množstve; odmerné lyžičky na dávkovanie liekov; špeciálne nádoby na lekársky odpad; nádoby na moč; načúvacie prístroje pre hluchých; chrániče sluchu; inhalátory; barly; detské fľaše; detské cumle; antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály; lekárske tašky; nádoby a kazety na lekárske nástroje; diagnostické prístroje na lekárske účely; podporné bandáže; sadrové obväzy; bandáže na kĺby (ortopedické); brušné pásy a korzety; dilatátory (chirurgia); chirurgické dlahy; gumené hygienické pomôcky.
16 - Farmaceutické informačné letáky; tlačené periodické publikácie v oblasti zdravotnej starostlivosti; informačné letáky súvisiace s hodnotením osobných zdravotných rizík; tlačené materiály v oblasti zdravotného vzdelávania; tlačené publikácie týkajúce sa liekov; plagáty; letáky; tlačivá; papierové propagačné materiály; informačné produkty na papierových nosičoch; kategorizované zoznamy a evidenčné knihy; zoznamy lekární a filiálok na papierových nosičoch; zoznamy výdajní zdravotníckych pomôcok na papierových nosičoch; zoznamy distribútorov liekov na papierových nosičoch; periodická a neperiodická tlač a publikácie; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; tlačené fotografie; firemné listiny; grafické reprodukcie; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; tlačené reklamné a úžitkové manuály; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; nálepky; lepiace štítky; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papiernický tovar; albumy; atlasy; formuláre; predmety z kartónu; kartónové a papierové obaly; kartónové a papierové škatule; kartónové alebo papierové obaly na fľaše; papierové obrúsky; papierové obrusy; stolové prestieranie z papiera; vrecia a vrecká z papiera alebo plastových materiálov; papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, najmä kancelárske potreby ako nosiče reklamy; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastu, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kopírovacie zariadenia patriace do tejto triedy; vrecúška a tašky ako obalové materiály; papiernický tovar a písacie potreby; tlačoviny; knihárske výrobky; štočky.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji liekov, farmaceutických výrobkov, výživových a potravinových doplnkov, dietetických prípravkov, zdravotníckych pomôcok a potrieb; obchodné služby aliancií svojím členom alebo tretím osobám; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutikami a zdravotníckymi pomôckami; maloobchodné a veľkoobchodné služby so zdravotníckymi potrebami; zhromažďovanie uvedených výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; distribúcia reklamných vzoriek; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); služby ako záznam, prepis, zotavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; analýzy nákladov; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; vzťahy s verejnosťou, spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s liekmi, liečivami, dietetickými látkami; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; kancelárske práce v podobe evidencie dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok; obchodný manažment; marketingové štúdie; marketing; prieskum trhu a verejnej mienky; rozširovanie propagačnej tlače; komerčné využitie internetu v oblasti komunikačných internetových médií a vyhľadávacích služieb; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zbieranie informácií súvisiacich s používaním farmaceutík do počítačových databáz; administratívne spravovanie záznamov a registrov o zdravotnom stave ľudí; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
44 - Farmaceutické služby; dávkovanie farmaceutických prípravkov (služby farmaceutov); príprava liečiv podľa receptúry (lekárnické služby); služby farmaceutov (príprava predpísaných liekov); farmaceutické poradenstvo; zbieranie a poskytovanie farmaceutických informácií najmä informácií o novinkách v kategorizácii liečiv, liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, informácií o nových liekoch a liečivách, informácií o doplatkoch za lieky a informácií o zdravotníckej legislatíve; odborné poradenstvo pri poskytovaní zdravotníckych potrieb; rozbory návykových látok na prítomnosť drog; lekárske poradenstvo; poradenstvo v oblasti imunológie; kozmetické poradenstvo; dermatologické poradenstvo; lekárske poradenstvo v oblasti diétneho stravovania; odborné poradenstvo v oblasti výživy; odborné poradenstvo v oblasti zdravia; poradenstvo v oblasti alergií; poskytovanie informácií v oblasti výživy; poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; poskytovanie telocvičných zariadení na účely zdravotníckej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie; spravovanie záznamov a registrov o zdravotnom stave ľudí; lekárske služby; zdravotnícke služby; zdravotnícka starostlivosť; lekárske analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia osôb; fyzioterapia; masáže; ošetrovateľské služby; diagnostické zdravotné strediská; lekárne; súkromné kliniky alebo sanatóriá; zdravotné strediská; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov; služby kliník, nemocníc, zotavovní, sanatórií, útulkov; prenájom zdravotníckych potrieb; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 14.01.15, 26.01.04, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.11, 27.05.08, 26.11.11, 19.13.21, 27.05.21, 27.03.15, 27.03.02, 27.99.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MADICOR, s.r.o.; Hagarova 2, 831 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  20.02.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.02.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 6/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 312-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.03.2012 198,50 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 14.09.2012 17,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 312-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.02.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.02.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.02.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2012 Typ Platba
Oznámenie 05.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 05.04.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.04.2012 Typ Odoslané
Plná moc 16.04.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 19.04.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.05.2012 Typ Interné listy
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 30.08.2012 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.08.2012 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť inde neuvedená 06.09.2012 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 18.09.2012 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 12.10.2012 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 12.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 12.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.12.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 18.12.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 18.12.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 27.12.2012 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 14.01.2013 Typ Odoslané
Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 17.01.2013 Typ Odoslané
Oznámenie 12.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 12.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 12.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 18.02.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.03.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení námietkového konania (nepodané riadne a včas) 11.04.2013 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 10.05.2013 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 31.05.2013 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 07.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 11.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 12.06.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.06.2013 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 09.08.2013 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 09.08.2013 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 09.08.2013 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 21.08.2013 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 17.09.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.03.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 02.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.08.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 312-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku