Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 312-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228191 
(151)  Dátum zápisu  19.08.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.03.2020 
(210)  Číslo prihlášky  312-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.03.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.05.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Oceľové stavebné konštrukcie; kovové priehradové konštrukcie; kovové stavebné konštrukcie; hliník.
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; protihrdzová úprava.
42 - Štúdie technických projektov, projektová činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.01.07, 26.02.05, 26.04.02, 26.07.11, 26.11.12, 27.03.15, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CIPI, s.r.o.; Bystrická cesta 2761, Ružomberok 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.05.2010 5/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2010 10/2010 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2020 9/2020 ND3M
 
POZ 312-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2010 165,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 30.06.2020 266,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 312-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.03.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.03.2010 Typ Platba
výsledok rešerše 22.03.2010 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.03.2010 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.09.2010 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 02.07.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2020 Typ Odoslané
POZ 312-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku