Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 311-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245246 
(151)  Dátum zápisu  17.07.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  311-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; časopisy (periodiká); noviny; brožúry; obežníky; ročenky; katalógy; príručky; albumy; fotografie (tlačoviny); prospekty; letáky; plagáty; pohľadnice; kalendáre; knihy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; samolepky (papiernický tovar); tlačené poukážky; papiernický tovar; písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; lepenie plagátov; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov.
41 - Publikačné služby; online digitálne publikačné služby; písanie textov; vydávanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); vydávanie tlačovín; vydávanie tlačených publikácií; vydávanie kníh; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; školenia.
42 - Dizajnérske služby; grafické dizajnérstvo; dizajn tlačiarenských a papiernických výrobkov; dizajn webových stránok; technický výskum pre tlačiarenský a papiernický priemysel; technologické služby v oblasti tlačiarenských a papiernických výrobkov; technické poradenské služby v oblasti tlačiarenských výrobkov; tvorba grafického softvéru; digitalizácia dokumentov (skenovanie). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Čierna skrinka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  15.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2017 04/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2017 09/2017 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 311-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 311-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.02.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 15.02.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.02.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.05.2016 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 10.05.2016 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 19.05.2016 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 13.06.2016 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.06.2016 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 06.07.2016 Typ Doručené
9 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 12.12.2016 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 17.02.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.08.2017 Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 05.12.2018 Typ Doručené
12a Sprievodný list 05.12.2018 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 12.02.2019 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
14a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
14b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
14c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
14d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
15 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
17b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
17d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
17e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
17f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
17g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 311-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku