Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3105-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201547 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3105-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BROMO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krewel Meuselbach GmbH; Postfach 1263, D-53775 Eitorf; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 3105-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3105-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.10.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 12.11.2001 Typ Odoslané
4 Plná moc 29.11.2001 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 26.06.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 26.06.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.05.2011 Typ Doručené
8a Plná moc 16.05.2011 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.05.2011 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.03.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 27.08.2021 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 27.08.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 27.08.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 27.08.2021 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.09.2021 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 3105-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku