Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3097-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201665 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3097-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Liek proti rakovine, glukóza na lekárske účely, lecitín na lekárske účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GENEXOL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samyang Holdings Corporation; 31, Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.06.2016 06/2016 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 3097-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3097-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.10.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.10.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 26.10.2001 Typ Doručené
3 Plná moc 02.11.2001 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.11.2001 Typ Platba
5 výsledok rešerše 02.07.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Typ Odoslané
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2011 Typ Platba
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.05.2011 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2016 Typ Platba
12 Žiadosť o zápis prevodu 20.01.2016 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 20.01.2016 Typ Doručené
12b Plná moc 20.01.2016 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis prevodu 07.09.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 07.09.2021 Typ Doručené
15b Doklad o prevode 07.09.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.09.2021 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2021 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.09.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 3097-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.04.2016 Samyang Biopharmaceuticals Corporation Samyang Genex Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.04.2016 Bušová Eva, JUDr. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
3 Prevod majiteľa 30.09.2021 Samyang Holdings Corporation Samyang Biopharmaceuticals Corporation
4 Zápis alebo zmena zástupcu 30.09.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku