Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3096-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  203791 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3096-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Dezodoranty na osobnú potrebu a antiperspiranty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPEED STICK LIGHTNING 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY; 300 Park Avenue, New York, New York 10022; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 06/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 3096-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3096-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.10.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.10.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 25.10.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2001 Typ Platba
4 Doklad o práve prednosti 29.11.2001 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 17.01.2003 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2003 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2003 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 17.03.2003 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 19.03.2003 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.03.2011 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.03.2011 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 01.10.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.10.2021 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 3096-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku