Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3079-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  212081 
(151)  Dátum zápisu  10.11.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.10.2014 
(210)  Číslo prihlášky  3079-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.10.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 31, 32, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potrava pre dojčatá, dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých, vitamínové a multivitamínové prípravky, bylinkové čaje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky, konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, konzervované potraviny, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné a zeleninové zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky, ovocné a zeleninové pyré, nálevy na šaláty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, všetko s výnimkou zemiakov, výrobkov zo zemiakov a (hlboko) mrazených tovarov.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30, koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje, všetko s výnimkou (hlboko) mrazených tovarov.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a kvety (okrem umelých), potrava pre zvieratá a slad.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, voda pre dojčatá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Balenie a skladovanie tovaru, prekládka nákladov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22, 26.01.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2005 08/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2006 02/2006 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 05.11.2012 11/2012 XD3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2014 11/2014 ND3M
 
POZ 3079-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3079-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.10.2004 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.10.2004 Typ Platba
3 výsledok rešerše 13.06.2005 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 13.06.2005 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.12.2005 Typ Odoslané
6a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.06.2012 Typ Doručené
6b Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 01.06.2012 Typ Doručené
6c Plná moc 01.06.2012 Typ Doručené
7 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 20.06.2012 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.08.2014 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.09.2014 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Typ Doručené
13a Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 27.04.2016 Typ Odoslané
15 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
17b Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
POZ 3079-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.09.2012 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku