Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3069-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  203915 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3069-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, lepenka, tlačené materiály, publikácie, hracie karty, inštruktážne a výučbové materiály, papiernický tovar a fotografie.
35 - Poskytovanie bonusových programov pre zákazníkov často využívajúcich leteckú dopravu; poskytovanie bonusových programov pre časté lety, poskytovanie pravidelných a častých leteckých bonusových programov; zabezpečovanie bonusových prémií pre zákazníkov často využívajúcich leteckú dopravu; propagácia cestovných služieb prostredníctvom motivačných prémiových programov pre často cestujúcich; poskytovanie predaja motivačných programov; poskytovanie programov bonusových prémií pre častých cestujúcich.
39 - Prepravné služby; letecká preprava pasažierov, pošty a nákladu; organizovanie zájazdov; úschova a skladovanie pošty a nákladu; služby pozemnej prepravy; poskytovanie prepravných služieb a cestovných rezervačných služieb prostredníctvom počítačovej siete; preprava osôb, batožiny a nákladu; sprostredkovateľské služby týkajúce sa prepravy osôb, batožiny a nákladu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SKYTEAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GUARDANT, INC.; 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 06/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 3069-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3069-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 18.10.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2001 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 12.11.2001 Typ Odoslané
5 Plná moc 16.11.2001 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.11.2002 Typ Odoslané
7 výsledok rešerše 20.11.2002 Typ Interné listy
8 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 22.01.2003 Typ Doručené
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.01.2003 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 07.03.2003 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 12.03.2003 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2011 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.09.2011 Typ Doručené
14a Plná moc 12.09.2011 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Platba
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2011 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.02.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.10.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 08.10.2021 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
POZ 3069-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.10.2011 GUARDANT, INC. GUARDANT, INC.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku