Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 306-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  306-2021 
(220)  Application Date  29.01.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nosiče zvukových nahrávok; diapozitívy (fotografia); telekomunikačné vysielače; pásky na záznam zvuku; strihačky filmov; audiovizuálne prijímače; zariadenia na spracovanie údajov; mikrofóny; počítače; nahraté počítačové programy; premietacie prístroje; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); videopásky; exponované filmy; videorekordéry; exponované kinematografické filmy; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; optické disky; videokamery; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; videokazety; sťahovateľné počítačové programy; DVD prehrávače; sťahovateľné obrazové súbory; prenosné multimediálne prehrávače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné emotikony do mobilných telefónov; videoprojektory.
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; noviny; periodiká; brožúry; knihy; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); pečiatky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; brožované knihy; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hudobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; zberateľské karty (nie na hranie); letáky; omaľovánky.
35 - Reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na reklamné účely; výroba telešopingových programov; služby v oblasti vzťahov s médiami.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov).
41 - Zábava; prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie seminárov; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; nahrávanie videopások; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); prenájom umeleckých diel; distribúcia filmov; režírovanie filmov (okrem reklamných). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KAVEJ 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  verita, s.r.o.; Miletičova 5B, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 05/2021 BA3M
 
POZ 306-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 306-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.01.2021 Type Delivered
1a Príloha inde neuvedená 29.01.2021 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.01.2021 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 01.02.2021 Type Delivered
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.02.2021 Type Payment
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.02.2021 Type Payment
6 výsledok rešerše 10.02.2021 Type Internal Letter
7 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.02.2021 Type Sent document
8 vyžiadanie poplatku v CHF 17.02.2021 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie POZ 17.02.2021 Type Internal Letter
10 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.02.2021 Type Payment
11 Žiadosť o vrátenie poplatku 25.02.2021 Type Delivered
13 Žiadosť o vrátenie poplatku 17.03.2021 Type Delivered
14 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 22.03.2021 Type Sent document
15 vnútrospisový list 25.03.2021 Type Internal Letter
16 List z OMPI 19.03.2021 Type Delivered
POZ 306-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku