Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 306-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  306-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče zvukových nahrávok; diapozitívy (fotografia); telekomunikačné vysielače; pásky na záznam zvuku; strihačky filmov; audiovizuálne prijímače; zariadenia na spracovanie údajov; mikrofóny; počítače; nahraté počítačové programy; premietacie prístroje; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); videopásky; exponované filmy; videorekordéry; exponované kinematografické filmy; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; optické disky; videokamery; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; videokazety; sťahovateľné počítačové programy; DVD prehrávače; sťahovateľné obrazové súbory; prenosné multimediálne prehrávače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné emotikony do mobilných telefónov; videoprojektory.
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; noviny; periodiká; brožúry; knihy; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); pečiatky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; brožované knihy; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hudobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; zberateľské karty (nie na hranie); letáky; omaľovánky.
35 - Reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na reklamné účely; výroba telešopingových programov; služby v oblasti vzťahov s médiami.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; prenos signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov).
41 - Zábava; prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie seminárov; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; nahrávanie videopások; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); prenájom umeleckých diel; distribúcia filmov; režírovanie filmov (okrem reklamných). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KAVEJ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  verita, s.r.o.; Miletičova 5B, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 05/2021 BA3M
 
POZ 306-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 306-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.01.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 29.01.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.01.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 01.02.2021 Typ Doručené
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.02.2021 Typ Platba
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.02.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 10.02.2021 Typ Interné listy
7 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.02.2021 Typ Odoslané
8 vyžiadanie poplatku v CHF 17.02.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 17.02.2021 Typ Interné listy
10 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.02.2021 Typ Platba
11 Žiadosť o vrátenie poplatku 25.02.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o vrátenie poplatku 17.03.2021 Typ Doručené
14 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 22.03.2021 Typ Odoslané
15 vnútrospisový list 25.03.2021 Typ Interné listy
16 List z OMPI 19.03.2021 Typ Doručené
POZ 306-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku