Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3041-99
(111)  Číslo ochrannej známky  194984 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.11.2019 
(210)  Číslo prihlášky  3041-99 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.1999 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  18.01.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.07.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RAMA CREAM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilever N. V.; Weena 455, 3013 AL Rotterdam; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 18.01.2001 01/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.07.2001 07/2001 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.04.2009 04/2009 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.03.2020 03/2020 ND3M
 
POZ 3041-99
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3041-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 30.11.1999 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 07.09.2000 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2000 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.05.2001 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.01.2009 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.01.2009 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.04.2019 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.11.2019 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.11.2019 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2019 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 02.12.2019 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 04.02.2020 Typ Doručené
14a Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 04.02.2020 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 13.02.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prevodu 25.11.2021 Typ Doručené
16a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 3041-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku