Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3036-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205409 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3036-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny.
41 - Vydávanie tlačovín s výnimkou reklamných alebo náborových tlačovín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GALA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prisma Media; 13 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.10.2012 10/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.10.2014 10/2014 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.04.2018 4/2018 PC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2019 8/2019 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.01.2022 2/2022 PC3M
9 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3036-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.10.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.07.2012 132,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.07.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.07.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.05.2014 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2017 13,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2021 15,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.11.2021 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3036-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.10.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 15.11.2002 Typ Odoslané
Plná moc 26.11.2002 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.07.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 08.07.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.07.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.08.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.07.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2012 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.07.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2014 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 26.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2017 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.11.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.01.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 05.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.01.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.02.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.06.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.06.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 25.06.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 02.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 09.11.2021 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 22.12.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.12.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3036-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.08.2012 Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.08.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.09.2014 Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH
4 Prevod majiteľa 27.02.2018 Gruner + Jahr GmbH & Co KG Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH
5 Zápis alebo zmena zástupcu 27.02.2018 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Gruner + Jahr GmbH Gruner + Jahr GmbH & Co KG
7 Prevod majiteľa 10.01.2022 Prisma Media Gruner + Jahr GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku