Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3030-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201857 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3030-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Správa cudzích obchodných záujmov (kontrola, vedenie, ochrana), poradenstvo v otázkach podnikania, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, sprostredkovanie obchodných záležitostí, marketingové štúdie, marketing v oblasti priemyselno-technologického parku, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment, prieskum trhu, obchodný prieskum, reklama, rozširovanie reklamných materiálov.
36 - Kapitálové investície, investovanie kapitálu, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, správa priemyselno-technologického parku, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, správcovstvo, najmä priemyselno-technologického parku, ubytovacie kancelárie, byty, investičná činnosť, lízing, správa majetku, správa pozemkov a budov.
37 - Dozor nad stavbami.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, kongresov, kolokvií, služby pre oddych a rekreáciu.
42 - Expertízy, inžinierska činnosť, počítačové programovanie, tvorba softvéru, odborné poradenstvo, prevádzkovanie hotelového ubytovania, projektová činnosť, projektovanie stavieb, technický prieskum, prenajímanie a prechodné ubytovanie, urbanistické plánovanie, rozvojové inovačné štúdie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EUROVALLEY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eurovalley, a.s.; Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2003 12/2003 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.05.2011 05/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
 
POZ 3030-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3030-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.10.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.10.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 12.11.2001 Typ Odoslané
4 Plná moc 10.12.2001 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2002 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.08.2002 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 12.08.2002 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 12.08.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.10.2003 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 07.10.2003 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2003 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2010 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.11.2010 Typ Doručené
14a Doklad 25.11.2010 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 21.12.2010 Typ Odoslané
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.12.2010 Typ Odoslané
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2011 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2011 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.02.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.10.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2021 Typ Doručené
22a Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.10.2021 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.10.2021 Typ Platba
POZ 3030-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.10.2003 EUROVALLEY a. s. DYNERGO, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2003 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.03.2011 Eurovalley, a.s. EUROVALLEY a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku