Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 303-2014
(111)  Trademark Number  239498 
(151)  Registration Date  12.03.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  303-2014 
(220)  Application Date  21.06.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.12.2014 
(450)  Publication of Registration Date  05.05.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok; mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; počítačové programy; hasiace prístroje; guľôčkové počítadlo; elektrické akumulátory; acidometre; acidometre na batérie; akustické vedenie; akustické spriahadlá; aktinometre; sčítacie stroje; antény; vzduchomery; prístroje na rozbor vzduchu; elektrické signalizačné zvončeky; poplašné zariadenia; liehomery; alidády (zememeračstvo); výškomery; ampérmetre; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; anemometre, vetromery; kreslené filmy; anódové batérie; anódy; telefónny záznamník; okuliare proti oslneniu; clony proti oslepeniu; odrušovače (elektrotechnika); zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; antikatódy; apertometre; röntgenové prístroje a zriadenia (nie na lekárske a zverolekárske účely); prístroje a zariadenia pre astronómiu; zariadenia a prístroje pre fyziku; zariadenia na výmenu gramofónovej ihly; strihacie zariadenia na strihanie filmov; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); prístroje na meranie hrúbky kože; zariadenia na kontrolu frankovania; indukty (elektrina); azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; azbestové zásteny pre požiarnikov; audio- a videoprijímače; audiovizuálna technika na výučbu; automaty na vydávanie lístkov; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; nástroje na určovanie azimutu; tašky na notebooky; minciere; vážiace prístroje; čítače čiarového kódu; barometre; elektrické články; elektrické akumulátory do vozidiel; batérie do svietidiel; akumulátorové nádoby; nabíjačky batérií; akumulátorové banky; bóje, svetelné majáky; zvončeky (ako poplašné zariadenia); betatróny (urýchľovače elektrónov); ďalekohľady; blikavé svetlá; planografické prístroje; nástroje na kontrolu kotlov a teplárenských pecí; prípojky (elektrotechnika); dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; nepriestrelné vesty; bzučiaky; skrinky, škatule na reproduktory; elektrické káble; počítacie dosky; počítacie stroje; kalibračné krúžky; posuvné meradlá, kalibre; videokamery; fotoaparáty; kondenzátory; kapilárne rúrky; tesárske pravítka; nosiče tmavých platní (fotografia); špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); registračné pokladnice; kazetové prehrávače; katódy; katódové protikorózne prístroje; šnúrky na mobilné telefóny; adjustačné prístroje na diapozitívy; procesory (centrálne procesorové jednotky); nabíjacie agregáty elektrických batérií; chemické prístroje a nástroje; čipy (mikroprocesorové doštičky); indukčné cievky; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); chronometre ako prístroje; kamery; exponované kinofilmy; vypínače; spínače; prístroje na čistenie zvukových diskov; svahomer; laboratórne oblečenie; ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; koaxiálne káble; cievky elektrické; mincové mechanizmy na televízne prijímače; kolektory elektrické; komutátory; prehrávač kompaktných diskov; kompaktné disky; optické kompaktné disky; komparátory; kompasy (meracie prístroje); počítačové hry (softvér); počítačové klávesnice; počítačové pamäte; nahrané operačné programy; periférne zariadenia počítačov; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítače; elektrické vodiče; spojky elektrického vedenia; konektory (elektrotechnický materiál); kontaktné šošovky; elektrické kontakty; puzdrá na kontaktné šošovky; kazety na mikroskopové sklíčka; riadiace panely (elektrina); elektrické meniče; izolovaný medený drôt; korekčné šošovky; kozmografické nástroje; spojovacie prvky (k zariadeniam na spracovanie údajov); elektrické spojky; kryty na elektrické zásuvky; figuríny na testovanie nárazov; laboratórne tégliky; prúdové usmerňovače; cyklotróny; lampy do fotokomôr; fotokomory; zariadenia na spracovanie údajov; dekompresné komory; magnety ako dekorácia; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; hustomery; denzitometre; detektory; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; akustické membrány; membrány do vedeckých prístrojov; fotografické clony; diktovacie prístroje; difrakčné zariadenia; digitálne fotorámiky; buzoly; disková jednotka (do počítačov); magnetické disky; diaľkomery; zariadenia na meranie vzdialeností; destilačné prístroje na vedecké účely; rozvodné panely (elektrina); skriňové rozvádzače (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); potápačské masky; potápačské kombinézy; čipy DNA; píšťalky na psov; dozimetre; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; stiahnuteľné zvonenia pre mobilné telefóny; krajčírske metre; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); sušičky na fotografie; tvárnicové vedenie (elektrina); DVD prehrávač; dynamometer; tampóny do uší pre potápačov; ovoskopy; elektrické prístroje na komutáciu; elektrické zariadenia na zapaľovanie; výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; elektrické dverové zvončeky; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; merače elektrických strát; elektroinštalačné rúry; elektrifikované ohrady; elektricky ovládané koľajnice na prichytenie projektorov a reflektorov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické diáre; elektronické informačné tabule; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronický vreckové elektronické slovníky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); identifikačné magnetické náramky; kódované magnetické karty; zväčšovacie prístroje (fotografia); epidiaskopy; ergometre; expozimetre; puzdrá na cvikre; okuliarové rámy; šnúrky na cvikre; okuláre; faxy; detektory na zisťovanie falošných mincí; káble s optickými vláknami; rezacie prístroje na filmy; exponované filmy; filtre na dýchacie masky; filtre UV lúčov na účely fotografické; fotografické filtre; požiarne hlásiče; požiarnické palice; ohňovzdorné obaly; požiarnické člny a lode; požiarne autá; záchranné a požiarne rebríky; hasiace prístroje; požiarnické hadice; dýzy požiarnych hadíc; požiarne čerpadlá; fotografické blesky; žiarovky do zábleskových prístrojov; pružné disky; fluorescenčné štíty; hmlové signály s výnimkou výbušných; zariadenia na rozbor potravy; rámčeky na diapozitívy; merače kmitočtu; špeciálny laboratórny nábytok; poistkový drôt; poistky; kryštálové detektory; galvanické články; galvanometre; ochranné obleky proti ohňu; prístroje na rozbor plynu; plynomery; meradlá; sklo pokryté elektrickými vodičmi; leštiace zariadenia na leštenie fotografií; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); potápačské rukavice; ochranné rukavice; ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; okuliare na šport; odmerky zo skla; mriežky pre elektrické akumulátory; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; pásky na čistenie nahrávacích hláv; prilby na počúvanie; prístroje na kontrolu tepla; heliografické prístroje; značkovače (pomôcka na šitie); vysokofrekvenčné prístroje; elektrické objímky; hologramy; ozvučnice ampliónov; presýpacie hodiny; hydrometre, vodomery; vlhkomery; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; značkovacie vlákna na elektrické drôty; magnetické identifikačné karty; inkubátory pre kultúry baktérií; induktory (elektrina); nástroje s okuliarmi; pamäťové a mikroprocesorové karty (v počítačoch); integrované obvody; zariadenia na vnútorné spojenie; rozhrania (pre počítače); invertory (elektrotechnika); fakturovacie stroje; ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu alebo vody; nástroje na meranie obrysov; meniče diskov (do počítačov); hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; spojovacie skrinky (elektrotechnika); spojky na elektrické káble; nákolenníky pre robotníkov; laboratórne odstredivky; laboratórne podnosy; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; prenosné počítače; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; slnečné clony (optika); astrofotografické objektívy; listové váhy; nivelačné nástroje; vodováhy, libely; záchranné pásy; záchranné bóje; záchranné vesty; záchranné siete; záchranné zariadenia; záchranné člny; optické vlákna; elektrické reostaty (regulátory na tlmenie svetla); elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); balasty na osvetľovacie prístroje; bleskozvody; obmedzovače (elektrotechnika); elektrické zámky; logy (meracie nástroje); reproduktory, amplióny; laterna magika (prístroje); magnetické médiá; magnetické dekodéry; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetické cylindrické vrstvy; magnety; zväčšovacie sklá; manometre; námorné kompasy; prístroje na výskum morského dna; značkovacie bóje; stojančeky na orysovanie; stožiare bezdrôtových telegrafov; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); matematické prístroje; mierky; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; meracie pomôcky; dávkovacie lyžice; mechanické značky; mechanizmy turniketov; megafóny; ortuťové libely; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikrometre; mikrofóny; mikroprocesory; mikroskopy; mikrotómy; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; zrkadlá na kontrolovanie práce; zrkadlá (optika); modemy; stroje na počítanie a triedenie peňazí; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (informatika); podložky pod myš; plavebné prístroje a nástroje; námorné signalizačné zariadenia; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné nástroje; neónové reklamy; ochranné siete proti nehodám; sponky na nos pre plavcov a potápačov; počítač?zápisník (notebook); objektívy (optika); pozorovacie prístroje; oktanty; ohmmetre; optické prístroje a nástroje; optické čítače; optické kondenzátory; optické nosiče údajov; optické disky; optické sklo; optické výrobky; diaprojektory; optické šošovky; oscilografy; rúry na laboratórne experimenty; zariadenia na prenos kyslíka; ozonizátory; parkovacie hodiny; urýchľovače častíc; krokomery; dverové priezory; periskopy; prenosný prehrávač; petriho misky; merače hladiny benzínu; gramofónové platne; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); odkvapkávače na fotografické účely; fotometre; telefotografické zariadenia; fotoelektrické bunky; cvikre; pipety; pitotove trubice; meračský stôl; planimetre; platne do akumulátorov; číslicové súradnicové zapisovače; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); olovnice; vreckové kalkulačky; polarimetre; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné telefóny; presné váhy; presné meracie prístroje; tlakomery na ventily; ukazovatele tlaku (tlakomery); zariadenia na meranie tlaku; dosky plošných spojov; polygrafické obvody; tlačiarne k počítačom; prizmy (optika); sondy na vedecké účely; premietacie prístroje; premietacie plátna; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné helmy; ochranné prilby na šport; ochranné masky; ochranné kombinézy pre letcov; uhlomery; kancelárske dierovacie stroje; tlačidlá zvončekov; pyrometre; kvantomery; radary; prístroje na rádiové výzvy; rádiologické zariadenia na priemyselné účely; clony proti radiácii na priemyselné účely; rádiá; rádiotelegrafické zariadenia; rádiotelefónne zariadenia; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; čítacie zariadenia (informatika); gramofóny; radič článkov (elektrotechnika); odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; refraktometre; refraktory; kontrolné a regulačné elektrické prístroje; elektrické relé; diaľkové ovládače; elektrické odpory; respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; manekín - figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); krivule, retorty; stojany s kruhovým upínaním; otáčkomery; reostaty; jazdecké prilby; svetelné alebo mechanické dopravné značky; prúty pre prútikárov; výtyčky, nivelačné laty; pravítka, lineáre; pravítka, metre; cukromery; bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; záchranné plachty; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); navigačné satelitné prístroje; satelity na vedecké účely; váhy; snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; rastre na výrobu štočkov; premietacie plátna; závitníkové kalibre; polovodiče; sextanty; plášte elektrických káblov; ochranná obuv proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv; uzávierky (fotografia); teleskopy na strelné zbrane; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; signálne návestné lampáše; návestné bóje; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné píšťalky; návestidlá, svetelné alebo mechanické; reklamné svetelné tabule; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; obaly na notebooky; posuvné meradlá; premietačky na diapozitívy; počítacie (logaritmické) pravítko; diapozitívy; detektory dymu; elektricky vyhrievané ponožky; solárne články; zváračské prilby; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); sonáre, ultrazvukové lokátory; zvukové poplašné zariadenia; sonometre; zvukové nahrávacie zariadenia; nosiče zvukových nahrávok; pásky na zvukové nahrávanie; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zariadenia na prenášanie zvuku; sondážne zariadenia a stroje; sondážne plomby; sondážne laná; zachytávače iskier, lapače iskier; akustické rúry; puzdrá na okuliare; okuliarové šošovky; okuliare; spektrografy; spektroskopy; tachometre dopravných prostriedkov; rýchlomery; rýchlomery (fotografia); regulátory otáčok gramofónov; sférometre; vodováhy; cievky (fotografia); sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; regulátory osvetlenia divadelnej scény; statívy na fotoaparáty; štartovacie (zapaľovacie) káble v motoroch; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; transformátory na zvýšenie napätia; stereoskopy; stereoskopické zariadenia; laboratórne destilačné prístroje); stroboskopy; zafír pre gramofóny; sulfitometre; slnečné okuliare; zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; geodetické nástroje; výtyčky, geodetické laty; zapojovacie tabule; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); vypínače; tachometre; magnetofóny; taxametre; vyučovacie prístroje; chrániče zubov; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, optické diaľkomery; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónne mikrofóny; telefónne drôty; ďalekopisy; čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); prerušovače; teleskopy; televízne prijímače; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie); snímače teploty; koncovky (elektrotechnika); skúmavky; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; elektrické zariadenia proti krádeži; teodolity; thermionické elektrónky; teplomery s výnimkou lekárskych; termostaty; termostaty do dopravných prostriedkov; automaty na lístky; dochádzkové hodiny; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; gramofónové prenosky; totalizátory; dopravné kužele; dopravné signalizačné semafory; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; vysielače elektronických signálov; vysielače (telekomunikácie); vysielacie zariadenia (telekomunikácie); transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); triódy; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; urinometre; USB kľúče; vákuové manometre; elektrónky (rádio); variometre; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; verniére; videokazety; náplne (kartridže) na videohry; videorekordéry; video displeje; videotelefóny; videopásky; fotografické hľadáčiky; viskozimetre; regulátory napätia do vozidiel; ochranné zariadenie proti prepätiu; voltmetre; hlasovacie zariadenia; doštičky na integrované obvody; tkáčske lupy; ručná krátkovlnná vysielačka; fotografické misky; ukazovatele hladiny vody; vlnomery; mostové váhy; prístroje a nástroje na váženie; stroje na váženie; závažia; výstražné píšťalky; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); svorky (elektrotechnika); elektrické drôty; chrániče tváre so štítom (ochranné pracovné prostriedky); opierky zápästia na prácu s počítačom; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; exponované röntgenové filmy; röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové žiariče s výnimkou žiaričov na lekárske účely; mobilné softvérové aplikácie sťahovateľné z telekomunikačnej siete (pre mobilné komunikačné prístroje, určené na distribúciu digitálneho videa, videosúborov, videohier a multimediálneho obsahu); zvukové a videonahrávky so športovým obsahom sťahovateľné z telekomunikačnej siete; televízne programy a video nahrávky so športovým obsahom sťahovateľné z telekomunikačnej siete.
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických sietí; telegrafická komunikácia; telefonická komunikácia; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); elektronická pošta; prenos faxom; telekomunikačné informácie; posielanie správ; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; rozhlasové vysielanie; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom faxových prístrojov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telekonferenčné služby; telegrafné služby; telefonické služby; televízne vysielanie; telexové služby; prenos digitálnych súborov; online posielanie pohľadníc; prenášanie správ telegrafmi; videokonferenčné služby; hlasová odkazová služba; spravodajské kancelárie; bezdrôtové vysielanie; služby v oblasti televízneho vysielania a televízneho prenosu; rozhlasové vysielanie.
41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; internátne školy; rezervácia vstupeniek; služby pojazdných knižníc; kaligrafické služby; prevádzkovanie kinosál; cirkusy; výchovno-zábavné klubové služby; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; korešpondenčné kurzy; služby diskdžokejov; diskotéky (služby); postsynchronizácia, dabing; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby estrádnych umelcov; informácie o možnostiach zábavy; produkcia filmov s výnimkou reklamných; hranie o peniaze (hazardné hry); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom vybavenia herní; gymnastický výcvik; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); tlmočnícke služby; formátovanie textov, nie na reklamné účely; knižnice (požičovne kníh); fotografovanie na mikrofilm; pózovanie modelov výtvarným umelcom; filmové štúdiá; hudobné skladateľské služby; koncertné siene, sály; reportérske služby; nočné kluby; detské škôlky; organizovanie lotérií; služby orchestrov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie); fotografická reportáž; fotografovanie; telesné cvičenie; praktický výcvik (ukážky); živé predstavenia; hudobná tvorba; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prevádzkovanie kasín; poskytovanie služieb golfových ihrísk; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie múzeí; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prevádzkovanie športových zariadení; vydávanie kníh; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; rozhlasová zábava; služby nahrávacích štúdií; informácie o možnostiach rekreácie; náboženská výchova; prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier; požičiavanie filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom dekorácií; prenájom potápačského výstroja; prenájom audionahrávok; požičiavanie športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); prenájom športových plôch; prenájom štadiónov; prenájom divadelných dekorácií; prenájom tenisových kurtov; prenájom videorekordérov; požičiavanie videopások; redigovanie scenárov; školské služby (vzdelávanie); tlmočenie posunkovej reči; služby športovísk; titulkovanie; televízna zábava; divadelné predstavenia; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; meranie času na športových podujatiach; požičiavanie hračiek; prekladateľské služby; školenie; strihanie videopások; tvorba videofilmov; nahrávanie videopások; poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); odborné preškoľovanie; písanie textov (okrem reklamných); služby zoologických záhrad; výroba a distribúcia televíznych programov, filmov a audiovizuálnej zábavy; služby v oblasti zábavy v podobe televíznych programov; poskytovanie online informácií v oblasti televízie, hraných filmov a videozábavy prostredníctvom internetu; poskytovanie televíznej, filmovej a video zábavy prostredníctvom bezdrôtových komunikačných zariadení; zábavné služby prostredníctvom videozáznamov televíznych programov prenášaných internetom a bezdrôtovými komunikačnými sieťami, bez možnosti kopírovania; služby v oblasti zábavy, najmä poskytovanie online počítačových hier; online časopisy, najmä webblogy obsahujúce osobné informácie a názory (bez možnosti kopírovania); organizovanie zábavných a kultúrnych podujatí; zábava v podobe súťaží a hier. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  FOX SPORTS 1 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fox Media LLC; 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035; US 
(740)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.06.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.12.2014 12/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.05.2015 5/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2020 3/2020 PC3M
 
POZ 303-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.03.2014 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2019 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 303-2014
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 21.02.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 05.03.2014 Type Sent document
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 26.03.2014 Type Delivered
Plná moc 26.03.2014 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.04.2014 Type Payment
výsledok rešerše 10.04.2014 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2014 Type Sent document
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.06.2014 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.09.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 07.10.2014 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 21.10.2014 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.04.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 21.11.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 21.11.2019 Type Delivered
Plná moc 21.11.2019 Type Delivered
Sprievodný list 21.11.2019 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2019 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.01.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.01.2020 Type Delivered
Doklad o prevode 21.01.2020 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2020 Type Sent document
POZ 303-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 04.02.2020 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Fox Media LLC TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku