Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3025-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3025-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Izolačné materiály; zvukovoizolačné materiály; tesniace hmoty; tepelné izolátory; izolačné hmoty; materiály zabraňujúce sálaniu tepla; tesniace hmoty; izolačné žiaruvzdorné materiály; tesniaca bavlnená vata; minerálna vlna (izolátor).
19 - Stavebné konštrukcie (nekovové); konštrukcie (nekovové); konštrukčné materiály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); baraky, búdy; drevené obloženie; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; drevo (polotovar); stavebné drevo; spracované drevo; komíny (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); podpery (nekovové); plstený materiál pre stavebníctvo; nekovové striešky (stavebníctvo); vonkajšie plášte budov (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); trstina pre stavebníctvo; rámové konštrukcie (nekovové); nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; debnenie pre stavebníctvo (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); schodiská (nekovové); nekovové stavebné panely; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); nekovové plášte pre stavebníctvo.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EcoCocon 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EcoCocon s.r.o.; Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 2; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Vavro Tomáš, Mgr.; Konventná 262/9, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3025-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3025-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
1c Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.11.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 25.11.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.11.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 26.11.2021 Typ Doručené
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 01.12.2021 Typ Platba
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 01.12.2021 Typ Interné listy
POZ 3025-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku