Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3023-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3023-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podnikové komunikačné služby.
41 - Športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; náboženská výchova; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; titulkovanie; karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov*; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); vyučovanie pomocou simulátorov; prenájom umeleckých diel; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných).
42 - Kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; ani vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; architektonické služby; výzdoba interiérov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; biologický výskum; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké laboratórne služby; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; vývoj softvéru na softvérové publikácie; vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu patentov; lekársky výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HighBrows 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HighBrows, s. r. o.; Turčianske Kľačany 329, 038 61 Turčianske Kľačany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JANÍČEK LEGAL, s. r. o.; Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3023-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3023-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 24.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2021 Typ Platba
POZ 3023-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku