Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3022-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  3022-2021 
(220)  Application Date  24.11.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  12.01.2022 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podnikové komunikačné služby.
41 - Športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; náboženská výchova; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; titulkovanie; karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); vyučovanie pomocou simulátorov; prenájom umeleckých diel; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných).
42 - Kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; architektonické služby; výzdoba interiérov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; biologický výskum; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké laboratórne služby; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; vývoj softvéru na softvérové publikácie; vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu patentov; lekársky výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 27.05.24, 29.01.01, 27.05.01, 27.99.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  #ffffff (biela), #eld4ba,(béžová), #545454 (tmavá šedá) 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HighBrows, s. r. o.; Turčianske Kľačany 329, 038 61 Turčianske Kľačany; SK 
(740)  Attorney(s)  JANÍČEK LEGAL s. r. o.; Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.01.2022 01/2022 BA3M
 
POZ 3022-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3022-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.11.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 24.11.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 24.11.2021 Type Delivered
1c Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Type Delivered
1d Osvedčovacia doložka 24.11.2021 Type Delivered
1e Plná moc 24.11.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 10.12.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2021 Type Internal Letter
POZ 3022-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku