Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3022-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3022-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej Činnosti; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; optimalizácia intrnetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podnikové komunikačné služby.
41 - Športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; náboženská výchova; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; titulkovanie; karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie textov*; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); vyučovanie pomocou simulátorov; prenájom umeleckých diel; organizovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných).
42 - Kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; architektonické služby; výzdoba interiérov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; biologický výskum; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké laboratórne služby; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; vývoj softvéru na softvérové publikácie; vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu patentov; lekársky výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 27.05.24, 29.01.01, 27.05.01, 27.99.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  #ffffff (biela), #eld4ba,(béžová), #545454 (tmavá šedá) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HighBrows, s. r. o.; Turčianske Kľačany 329, 038 61 Turčianske Kľačany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JANÍČEK LEGAL s. r. o.; Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3022-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3022-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 24.11.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 24.11.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2021 Typ Platba
POZ 3022-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku