Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3019-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3019-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; mydlá; vlasové vody; kozmetické prípravky.
05 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá.
16 - Tlačoviny.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ENVY Simpl therapy 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klinika ENVY, s.r.o.; Nerudova 14, 040 01 Košice-Juh; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3019-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3019-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 3019-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku