Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3014-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3014-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 41, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Pečiatky; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; spisové obaly (papiernicky tovar); zaraďovače, šanóny (na voľné listy); brožúry; zošity; poznámkové zošity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; katalógy; knihy; emblémy (papierové pečate); tlačivá (formuláre); šablóny (kancelárske potreby); časové rozvrhy (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; papiernický tovar; prospekty; perá (kancelárske potreby); školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; podložky na písanie; ročenky; kalendáre; písacie súpravy (papiernický tovar); obaly na súpravy písacích potrieb; samolepky (papiernicky tovar); komiksy; letáky; obálky na dokumenty (papiernicky tovar); identifikačné visačky (kancelárske potreby); menovky (kancelárske potreby); písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; obchodné odhady; vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; správa spotrebiteľských vernostných programov; kancelárske práce.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; výchova; školenia; vydávanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); písanie textov; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami.
43 - Detské jasle; prázdninové tábory (ubytovacie služby); samoobslužné jedálne; rezervácie prechodného ubytovania.
45 - Opatrovanie detí doma; online služby sociálnych sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.05.01, 02.05.23, 20.07.02, 02.09.14, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, čierna, modrá, zelená  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Drevenáková Katarína, Mgr.; M. Kukučína 195/10, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hmírová Lenka, JUDr.; Lackova 572/5, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3014-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3014-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.11.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.11.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 24.11.2021 Typ Doručené
3a Oznámenie k poplatkom 24.11.2021 Typ Doručené
3b Oznámenie k poplatkom 24.11.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.11.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 30.11.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.12.2021 Typ Interné listy
POZ 3014-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku