Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3002-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201272 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3002-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a liečivé prípravky a substancie na humánne a veterinárne použitie, lieky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CEPODEM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sun Pharmaceutical Industries Limited; SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 020, Gujarat; IN 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.2002 09/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2003 03/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.10.2011 10/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.05.2016 05/2016 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 PC3M
 
POZ 3002-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3002-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.10.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 12.10.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.10.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.06.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 10.06.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.07.2011 Typ Platba
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.07.2011 Typ Doručené
8 dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.07.2015 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis prechodu 20.07.2015 Typ Doručené
10a Plná moc 20.07.2015 Typ Doručené
10b Doklad o prechode 20.07.2015 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.10.2015 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.12.2015 Typ Doručené
12a Žiadosť o zápis prechodu 11.12.2015 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 10.02.2016 Typ Odoslané
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2016 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.02.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.03.2021 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2021 Typ Platba
19 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 3002-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2016 Ranbaxy Laboratories Limited Ranbaxy Laboratories Limited
2 Prevod majiteľa 16.03.2016 Sun Pharmaceutical Industries Limited Ranbaxy Laboratories Limited
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.03.2016 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr. BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 08.04.2021 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku