Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3001-2021
(111)  Trademark Number  258280 
(151)  Registration Date  02.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  02.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  3001-2021 
(220)  Application Date  22.11.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  25.05.2022 
(450)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožúry; katalógy; fotografie (tlačoviny); prospekty; periodiká; letáky; plagáty; bulletiny (tlačoviny); kalendáre; papiernický tovar.,
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásielkové reklamné služby;, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);, marketing; veľkoobchodné a maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, a reklamnými predmetmi aj prostredníctvom webových stránok; organizovanie obchodných, a reklamných výstav; obchodné sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby, (obchodné služby); odborné obchodné poradenstvo; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti kultúry a umenia.,
41 - Organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie večierkov; tvorba televíznych a rozhlasových programov; réžia televíznych a rozhlasových programov; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; tvorba divadelných, hudobných a zábavných predstavení; réžia divadelných, hudobných a zábavných predstavení; vydavateľské služby (okrem reklamných); tvorba audiovizuálnych diel; nahrávanie audiovizuálnych diel; rozmnožovanie audiovizuálnych diel; rozširovanie audiovizuálnych diel; premietanie audiovizuálnych diel; požičiavanie audiovizuálnych diel; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav.,
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.01.11, 27.05.09, 27.05.19, 26.13.99, 27.05.10 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kaiserová Jana; Morávkova 1254/18, 104 00 Praha 10, Uhříněves; CZ 
(740)  Attorney(s)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.11.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 3001-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.11.2021 106,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3001-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 22.11.2021 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 22.11.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.11.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.11.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 29.11.2021 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 03.01.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.01.2022 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.01.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.02.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.03.2022 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.03.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.04.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.04.2022 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Type Sent document
POZ 3001-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku