Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3001-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3001-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožúry; katalógy; fotografie (tlačoviny); prospekty; periodiká; letáky; plagáty; programy; bulletiny; kalendáre; papiernický tovar.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing; veľkoobchodné a maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami a reklamnými predmetmi aj prostredníctvom webových stránok; organizovanie obchodných a reklamných výstav; obchodné sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); odborné obchodné poradenstvo.
41 - Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia; organizovanie verejných predstavení, spoločenských, zábavných, športových a súťažných akcií; tvorba, produkcia a réžia televíznych a rozhlasových programov, filmov, divadelných, hudobných a zábavných predstavení; vydavateľská činnosť; tvorba, nahrávanie, rozmnožovanie, rozširovanie premietanie a požičiavanie audiovizuálnych diel; organizovanie výstav kultúrneho a výchovného charakteru.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; bufety; bary (služby); strediská rýchleho občerstvenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.01.11, 27.05.09, 27.05.19, 26.13.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaiserová Jana; Morávkova 1254/18, 104 00 Praha 10, Uhříněves; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3001-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3001-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.11.2021 Typ Odoslané
POZ 3001-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku