Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3001-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  258280 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3001-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožúry; katalógy; fotografie (tlačoviny); prospekty; periodiká; letáky; plagáty; bulletiny (tlačoviny); kalendáre; papiernický tovar.,
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásielkové reklamné služby;, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky);, marketing; veľkoobchodné a maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, a reklamnými predmetmi aj prostredníctvom webových stránok; organizovanie obchodných, a reklamných výstav; obchodné sprostredkovateľské služby; subdodávateľské služby, (obchodné služby); odborné obchodné poradenstvo; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti kultúry a umenia.,
41 - Organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie večierkov; tvorba televíznych a rozhlasových programov; réžia televíznych a rozhlasových programov; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; tvorba divadelných, hudobných a zábavných predstavení; réžia divadelných, hudobných a zábavných predstavení; vydavateľské služby (okrem reklamných); tvorba audiovizuálnych diel; nahrávanie audiovizuálnych diel; rozmnožovanie audiovizuálnych diel; rozširovanie audiovizuálnych diel; premietanie audiovizuálnych diel; požičiavanie audiovizuálnych diel; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav.,
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.01.11, 27.05.09, 27.05.19, 26.13.99, 27.05.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaiserová Jana; Morávkova 1254/18, 104 00 Praha 10, Uhříněves; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 3001-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.11.2021 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3001-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.11.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.11.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.11.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 03.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.01.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.01.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.03.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 3001-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku