Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3001-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  223881 
(151)  Dátum zápisu  27.01.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.10.2014 
(210)  Číslo prihlášky  3001-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.12.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.03.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 32, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potrava pre dojčatá, dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých, vitamínové a multivitamínové prípravky, bylinkové čaje.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, sója a výrobky z obila, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v tejto triede, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v tejto triede, koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, voda pre dojčatá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Balenie a skladovanie tovaru, prekládka nákladov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.12.2005 12/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.03.2009 03/2009 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 04.11.2014 11/2014 ND3M
 
POZ 3001-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3001-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.10.2004 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2004 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.09.2005 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 29.09.2005 Typ Interné listy
5 Námietka proti zápisu - FAX 27.02.2006 Typ Doručené
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.03.2006 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.03.2006 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.03.2006 Typ Platba
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 14.03.2006 Typ Odoslané
10 výzva na doplnenie podania námietok 14.03.2006 Typ Odoslané
11 Plná moc 14.03.2006 Typ Doručené
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.03.2006 Typ Odoslané
13 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 05.04.2006 Typ Platba
14 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 07.04.2006 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.05.2006 Typ Doručené
15a Plná moc 19.05.2006 Typ Doručené
16 Vyjadrenie k námietkam 07.06.2006 Typ Doručené
17 Vyjadrenie k námietkam 07.06.2006 Typ Doručené
18 Žiadosť inde neuvedená 20.07.2006 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 10.08.2006 Typ Odoslané
20 Oznámenie 22.08.2006 Typ Doručené
21 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.09.2006 Typ Odoslané
22 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.09.2006 Typ Platba
23 Vyjadrenie k námietkam 22.01.2007 Typ Doručené
24 rozhodnutie o zamietnutí námietok 15.02.2007 Typ Odoslané
25 Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.02.2007 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 09.02.2007 Typ Odoslané
27 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 15.02.2007 Typ Odoslané
28 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 16.03.2007 Typ Doručené
29 Podanie rozkladu 19.03.2007 Typ Doručené
30 Podanie rozkladu 19.03.2007 Typ Doručené
31 Podanie rozkladu 19.03.2007 Typ Doručené
32 Odôvodnenie rozkladu 16.04.2007 Typ Doručené
33 Odôvodnenie rozkladu 19.04.2007 Typ Doručené
34 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.04.2007 Typ Odoslané
35 predkladacia správa k rozkladu 23.04.2007 Typ Interné listy
36 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.04.2007 Typ Odoslané
37 predkladacia správa k rozkladu 23.04.2007 Typ Interné listy
38 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.04.2007 Typ Odoslané
39 predkladacia správa k rozkladu 23.04.2007 Typ Interné listy
40 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 14.05.2007 Typ Odoslané
41 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 14.05.2007 Typ Odoslané
42 rozhodnutie o rozklade 18.05.2007 Typ Odoslané
43 Vyjadrenie k rozkladu 10.07.2007 Typ Doručené
44 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 11.07.2007 Typ Doručené
45 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.07.2007 Typ Doručené
46 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.09.2007 Typ Doručené
47 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.09.2007 Typ Platba
48 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.11.2007 Typ Doručené
49 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.11.2007 Typ Platba
50 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.01.2008 Typ Doručené
51 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2008 Typ Platba
52 konečné predĺženie lehoty 22.01.2008 Typ Odoslané
53 Vyjadrenie k rozkladu 11.03.2008 Typ Doručené
54 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 05.11.2008 Typ Interné listy
55 protokol o rokovaní komisie 05.11.2008 Typ Interné listy
56 protokol o hlasovaní komisie 05.11.2008 Typ Interné listy
57 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 05.11.2008 Typ Interné listy
58 protokol o rokovaní komisie 05.11.2008 Typ Interné listy
59 protokol o hlasovaní komisie 05.11.2008 Typ Interné listy
60 rozhodnutie o rozklade 20.11.2008 Typ Odoslané
61 rozhodnutie o rozklade 01.12.2008 Typ Odoslané
62 Žiadosť inde neuvedená 27.11.2008 Typ Doručené
63 všeobecný referátnik Typ Odoslané
64 pokyn na zápis po zverejnení 26.01.2009 Typ Interné listy
65 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2009 Typ Odoslané
66 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.08.2014 Typ Doručené
67 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.09.2014 Typ Platba
68 dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Typ Odoslané
69 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Typ Doručené
70 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Typ Doručené
70a Plná moc 23.02.2016 Typ Doručené
71 všeobecný referátnik 27.04.2016 Typ Odoslané
72 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
73 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
73a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
73b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
74 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Typ Doručené
74a Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
74b Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
POZ 3001-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku