Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 300-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199065 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.02.2011 
(210)  Číslo prihlášky  300-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.02.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Syry, syrové špeciality, mlieko a mliečne výrobky.
30 - Sušienky.
38 - Telekomunikačné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VESELÁ KRÁVA ŠTÍHLÁ A VE FORMĚ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FROMAGERIES BEL, société anonyme; 16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Kastler Anton; Súmračná 12, 821 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2002 02/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2002 08/2002 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.04.2005 04/2005 QB3M
4 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 31770564 1 SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO nevýlučná 07.02.2005 platná
 
POZ 300-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 300-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 06.02.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.02.2001 Typ Platba
3 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Typ Interné listy
4 Plná moc 15.03.2001 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 07.11.2001 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 07.11.2001 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 17.03.2004 Typ Doručené
9 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 29.03.2004 Typ Platba
10 sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.04.2004 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.01.2005 Typ Doručené
11a Licenčná zmluva 26.01.2005 Typ Doručené
12 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 01.02.2005 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.01.2011 Typ Doručené
14a Plná moc 24.01.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.01.2011 Typ Doručené
15a Plná moc 24.01.2011 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.01.2011 Typ Doručené
16a Plná moc 24.01.2011 Typ Doručené
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.02.2011 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.02.2011 Typ Platba
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2011 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Typ Doručené
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.02.2021 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 17.02.2021 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 29.03.2021 Typ Odoslané
POZ 300-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2011 FROMAGERIES BEL, société anonyme FROMAGERIES BEL
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.02.2011 Patentová a známková kancelária, Kastler Anton ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku