Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2996-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201522 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2996-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky a liečivá na liečbu porúch ukladania glykolipidov vrátane Gaucherovej choroby a Fabryho choroby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZAVESCA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Actelion Pharmaceuticals Ltd.; Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 11.09.2003 09/2003 XD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2005 04/2005 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2996-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2996-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.10.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2001 Typ Platba
3 Plná moc 05.11.2001 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 09.07.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 20.06.2003 Typ Doručené
8 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 26.06.2003 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2005 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 04.02.2005 Typ Doručené
10b Plná moc 04.02.2005 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2005 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.09.2011 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.03.2018 Typ Doručené
16a Plná moc 13.03.2018 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2018 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.02.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 2996-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.02.2005 Actelion Pharmaceuticals Ltd. Oxford GlycoSciences (UK) Limited
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.02.2005 Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.05.2018 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku