Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2995-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2995-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; fakturácie.
36 - Finančné analýzy; daňové odhady (služby); faktoring; finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; finančný manažment; kapitálové investície; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností.
39 - Prevoz sanitkou; záchranné služby.
44 - Fyzioterapia; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; krvné banky (služby); lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); lekárske služby; prenájom lekárskeho vybavenia; mimotelové oplodňovanie; nemocnice (služby); služby optikov; ošetrovateľské služby; služby pôrodných asistentiek; prenájom zdravotníckeho vybavenia; psychologické služby; sanatóriá; zubné lekárstvo; telemedicínske služby; terapeutické služby; umelé oplodňovanie; sociálne útulky (hospice); zdravotné poradenstvo; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Penta Hospitals 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Penta Hospitals International a. s.; Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Škubla & Partneri s. r. o.; Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2995-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2995-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.11.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.11.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.11.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 30.11.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2995-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku