Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2994-98
(111)  Číslo ochrannej známky  192280 
(151)  Dátum zápisu  25.09.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.11.2018 
(210)  Číslo prihlášky  2994-98 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.11.1998 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.06.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.12.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky a látky na humánne a veterinárne použitie, veterinárne prípravky, zdravotnícke prípravky; multivitamínové a multiminerálne prípravky, doplnková výživa. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CENTRUM SILVER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.06.2000 06/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.12.2000 12/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2003 08/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.11.2008 11/2008 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2018 11/2018 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 05.11.2018 11/2018 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 2994-98
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2994-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 25.11.1998 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.01.2000 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.01.2000 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.07.2008 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.08.2008 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 Typ Doručené
12a Plná moc 29.01.2014 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.08.2018 Typ Doručené
15a Plná moc 27.08.2018 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.08.2018 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2018 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2018 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
20b Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
20c Doklad o prevode 19.02.2021 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Typ Platba
22 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2021 Typ Odoslané
24 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
24a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
25 oprava dodatku k osvedčeniu 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2994-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.06.2003 Wyeth Holdings Corporation American Cyanamid Company
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.09.2018 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 20.09.2018 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
6 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku