Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2990-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2990-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie práce; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; zbieranie údajov do počítačových databáz; služby porovnávania cien; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cielený marketing.
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); financovanie (služby); správa nehnuteľností; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; zdravotné poistenie; bankové hypotéky; finančný lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov.
38 - Telefonická komunikácia; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie diskusných fór online.
41 - Školenia.
42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.09.06, 03.09.24, 27.05.01, 27.01.06, 27.03.15, 15.09.11, 16.01.08, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, oranžová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FINGO.SK s. r. o.; Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária S-lawyers s.r.o.; Maróthyho 6, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.01.2021 02/2021 BA3M
2 Zmeny dispozičných práv na prihlášky ochranných známok (zálohy) 28.04.2021 08/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 J&T BANKA, a.s. 01.04.2021 platná
 
POZ 2990-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2990-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.12.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 30.12.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.01.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.01.2021 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 01.03.2021 Typ Doručené
6a Doklad o zriadení záložného práva 01.03.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 01.03.2021 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
8 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 09.03.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 24.03.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
10 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 29.03.2021 Typ Odoslané
11 všeobecný referátnik 01.04.2021 Typ Odoslané
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.03.2021 Typ Platba
13 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 31.03.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
13b Doklad o zriadení záložného práva 31.03.2021 Typ Doručené
14 Zápis záložného práva na prihlášku 01.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2990-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku