Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2989-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2989-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie práce; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; zbieranie údajov do počítačových databáz; služby porovnávania cien; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cielený marketing.
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); financovanie (služby); správa nehnuteľností; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; zdravotné poistenie; bankové hypotéky; finančný lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov.
38 - Telefonická komunikácia; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie diskusných fór online.
41 - Školenia.
42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FinGO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FINGO.SK s. r. o.; Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária S-lawyers s.r.o.; Maróthyho 6, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.01.2021 02/2021 BA3M
2 Zmeny dispozičných práv na prihlášky ochranných známok (zálohy) 28.04.2021 08/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 J&T BANKA, a.s. 30.03.2021 platná
 
POZ 2989-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2989-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.12.2020 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 30.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.01.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.01.2021 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 01.03.2021 Typ Doručené
6a Doklad o zriadení záložného práva 01.03.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 01.03.2021 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
8 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 05.03.2021 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 09.03.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 24.03.2021 Typ Doručené
10a Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
11 Zápis záložného práva na prihlášku 01.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2989-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku