Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2989-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2989-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábavné parky; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry (herne); poskytovanie športových zariadení a zariadení na cvičenie; nahrávanie videofilmov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; rozhlasová zábava; prekladateľské služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DOBROČINNÝ PLES V OPERE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MONARCH, akciová spoločnosť; Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2989-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2989-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.12.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 21.12.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.12.2017 Typ Doručené
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 05.01.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.06.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 18.06.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 18.06.2018 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 25.06.2018 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.06.2018 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.08.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 27.08.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.10.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 25.10.2018 Typ Doručené
10 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.10.2018 Typ Platba
11 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 31.10.2018 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 13.12.2018 Typ Doručené
12a Sprievodný list 13.12.2018 Typ Doručené
13 Odpoveď na správu úradu 17.12.2018 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 17.12.2018 Typ Doručené
14 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 13.05.2019 Typ Odoslané
15 Podanie rozkladu 12.06.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 12.06.2019 Typ Doručené
16 Odôvodnenie rozkladu 02.07.2019 Typ Doručené
16a Sprievodný list 02.07.2019 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 26.07.2019 Typ Odoslané
18 predkladacia správa k rozkladu 26.07.2019 Typ Interné listy
19 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 17.02.2021 Typ Interné listy
20 protokol o rokovaní komisie 17.02.2021 Typ Interné listy
21 protokol o hlasovaní komisie 19.02.2021 Typ Interné listy
22 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 22.02.2021 Typ Odoslané
23 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2021 Typ Interné listy
POZ 2989-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku