Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2984-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201271 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  2984-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné a podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; sprostredkovanie hotelov.
39 - Informácie o preprave; organizovanie ciest a výletov; organizovanie exkurzií; organizovanie okružných výletov; osobná doprava; parkovanie automobilov ako služba; prenájom miesta na parkovanie automobilov ako služba; prenájom miesta na parkovanie; prenájom dopravných prostriedkov; rezervácia dopravy; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácia zájazdov; služby pri zaobstarávaní víz; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prepravy; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; turistické prehliadky.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo odborné v službách uvedených v triede 41 tohto zoznamu; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
42 - Bary; bufety; hotelierske služby; jedálne; kaviarne; motelové služby; penzióny; poradenstvo odborné v službách uvedených v triede 42 tohto zoznamu; poskytovanie a rezervovanie prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál; prevádzkovanie hotelového ubytovania; príprava, predaj a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; samoobslužné reštaurácie; sprevádzanie do spoločnosti; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; ubytovacie kancelárie; ubytovacie kancelárie v hoteloch. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.02, 27.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hotel GLORIA PALAC, Kubičková Irena; Bottova 1, 040 01 Košice 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.2002 09/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2003 03/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 2984-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2984-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.10.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 11.10.2001 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.10.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 19.06.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 19.06.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.10.2011 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2011 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.02.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2021 Typ Doručené
11 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 14.10.2021 Typ Platba
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.10.2021 Typ Doručené
POZ 2984-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku